Фонд га­ран­ту­ва­н­ня по­чав ви­пла­ти вкла­дни­кам ще одно­го бан­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ві­ду­чо­ра ПАТ «Банк «Ки­їв­ська Русь» роз­по­чав ви­пла­ти ко­штів вкла­дни­кам за до­го­во­ра­ми, строк дії яких за­кін­чив­ся до 31 бе­ре­зня 2015 ро­ку вклю­чно, та за до­го­во­ра­ми бан­ків­сько­го ра­хун­ку (по­то­чні та кар­тко­ві ра­хун­ки), по­ві­дом­ляє «Еко­но­мі­чна прав­да». Ви­пла­ти ко­штів здій­сню­ва­ти­му­ться че­рез уста­но­ви ше­сти бан­ків. «Банк, що здій­снює ви­пла­ту ко­штів, ви­зна­ча­є­ться за­ле­жно від мі­сця укла­да­н­ня до­го­во­ру бан­ків­сько­го вкла­ду/ра­хун­ку з «Бан­ком «Ки­їв­ська Русь», — іде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Для отри­ма­н­ня ко­штів за за­зна­че­ни­ми до­го­во­ра­ми вкла­дни­кам не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до від­ді­ле­н­ня бан­ку, ви­зна­че­но­го для ко­жно­го вкла­дни­ка, з па­спор­том та до­ку­мен­том ор­га­ну про при­сво­є­н­ня ре­є­стра­цій­но­го но­ме­ра облі­ко­вої кар­тки пла­тни­ка по­да­тків (іден­ти­фі­ка­цій­ний но­мер). Ви­пла­ти вкла­дни­кам здій­сню­ю­ться в роз­мі­рі вкла­ду, вклю­чно з від­со­тка­ми, на­ра­хо­ва­ни­ми на день по­ча­тку про­це­ду­ри ви­ве­де­н­ня Фон­дом га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб бан­ку з рин­ку, але не біль­ше 200 ти­сяч гри­вень. Для отри­ма­н­ня ко­штів на під­ста­ві сві­до­цтва про пра­во на спад­щи­ну спад­ко­єм­цям спо­ча­тку не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до бан­ку. На­га­да­є­мо, Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів ввів тим­ча­со­ву адмі­ні­стра­цію в банк «Ки­їв­ська Русь» із 20 бе­ре­зня тер­мі­ном на три мі­ся­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.