Сві­то­вий банк і на­да­лі фі­нан­су­ва­ти­ме уря­до­ві ре­фор­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це йшло­ся під час зу­стрі­чі ві­це-прем’єр-мі­ні­стра — мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ген­на­дія Зуб­ка з ди­ре­кто­ром Сві­то­во­го бан­ку по Укра­ї­ні, Бі­ло­ру­сі та Мол­до­ві Чі­мяо Фа­ном, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства. «Укра­ї­на за­ці­кав­ле­на в ті­сній спів­пра­ці зі Сві­то­вим бан­ком з впро­ва­дже­н­ня ре­форм, які да­дуть не­об­хі­дний по­штовх для подаль­шо­го актив­но­го роз­ви­тку на­шої кра­ї­ни», — за­зна­чив мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ген­на­дій Зуб­ко. У свою чер­гу Чі­мяо Фан на­го­ло­сив, що Мін­ре­гіон є одним із клю­чо­вих мі­ні­стерств, з яким спів­пра­цює й на­дає до­по­мо­гу Сві­то­вий банк у про­ве­ден­ні ре­форм. За йо­го сло­ва­ми, на 2015 рік Сві­то­вий банк за­пла­ну­вав ви­ді­ли­ти 2 мі­льяр­ди до­ла­рів на під­трим­ку про­е­ктів роз­ви­тку в Укра­ї­ні. «Оче­ви­дно, Укра­ї­на по­тре­бує ще біль­шої під­трим­ки. Сві­то­вий банк го­то­вий на­да­ва­ти та­ку під­трим­ку», — за­пев­нив Чі­мяо Фан.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.