Пар­ла­мент ра­ти­фі­ку­вав Уго­ду про віль­не не­бо з Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю та Пів­ні­чною Ір­лан­ді­єю

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За ухва­ле­н­ня від­по­від­но­го за­ко­ну №0029 про­го­ло­су­ва­ли 282 на­ро­дні де­пу­та­ти. Згі­дно з текс­том до­ку­мен­та, цю Уго­ду бу­ло під­пи­са­но 21 ли­сто­па­да 2011 ро­ку в Ки­є­ві. Во на­бу­ває чин­но­сті з да­ти отри­ма­н­ня остан­ньо­го пи­сьмо­во­го по­ві­дом­ле­н­ня до­го­вір­них сто­рін про ви­ко­на­н­ня ни­ми вну­трі­шньо­дер­жав­них про­це­дур, не­об­хі­дних для на­бу­т­тя нею чин­но­сті. «Ухва­ле­н­ня про­е­кту за­ко­ну Укра­ї­ни дасть змо­гу за­без­пе­чи­ти ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня на­дій­но­го пра­во­во­го ме­ха­ні­зму між­на­ро­дно­го рів­ня для ре­а­лі­за­ції й акти­ві­за­ції про­це­су дво­сто­рон­ніх між­дер­жав­них зв’яз­ків між Укра­ї­ною та Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю, спри­я­ти­ме подаль­шо­му роз­ви­тку спів­ро­бі­тни­цтва в га­лу­зі авіа­цій­но­го транс­пор­ту, на­ла­го­джен­ню ді­ло­вих зв’яз­ків, подаль­шо­му роз­ши­рен­ню гео­гра­фії по­льо­тів укра­їн­ських авіа­ком­па­ній», — іде­ться в по­ясню­валь­ній за­пи­сці до до­ку­мен­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.