На­дро­ко­ри­сту­ва­чів зо­бов’яза­ли роз­кри­ва­ти ін­фор­ма­цію про ді­яль­ність

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­си­ле­н­ня про­зо­ро­сті ви­до­був­них га­лу­зей в Укра­ї­ні». За прийня­т­тя за­ко­но­про­е­кту №2591 в ці­ло­му про­го­ло­су­ва­ли 238 на­ро­дних де­пу­та­тів. «До­ку­мент під­го­тов­ле­но з ме­тою за­без­пе­че­н­ня мо­жли­во­сті отри­ма­н­ня фі­нан­со­вої ін­фор­ма­ції та ін­фор­ма­ції про го­спо­дар­ську ді­яль­ність для під­го­тов­ки зві­ту про пла­те­жі ви­до­був­них ком­па­ній до бю­дже­ту Укра­ї­ни та до­хо­ди уря­ду від їхньої ді­яль­но­сті » , — по­ві­дом­ляє « Еко­но­мі­чна прав­да » з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу пар­ла­мен­ту. Зокре­ма за­ко­ном пе­ред­ба­че­но, що ор­га­ни, які здій­сню­ють дер­жав­не управ­лі­н­ня в га­лу­зі гео­ло­гі­чно­го вив­че­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни надр, зо­бов’яза­ні на­да­ва­ти й пу­блі­ку­ва­ти ін­фор­ма­цію про стан гео­ло­гі­чно­го вив­че­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни надр, а на­дро­ко­ри­сту­ва­чі ма­ють пе­ре­йти на зві­ту­ва­н­ня від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів зві­тно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.