Ка­бмін здо­був пра­во на мо­ра­то­рій ви­плат зов­ні­шнім кре­ди­то­рам

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Сьо­го­дні на­брав чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня опе­ра­цій з дер­жав­ним, га­ран­то­ва­ним дер­жа­вою та мі­сце­вим бор­гом», пе­ре­дає УНН. Від­по­від­но до до­ку­мен­та, Ка­бмін ма­ти­ме пра­во за­про­ва­джу­ва­ти мо­ра­то­рій на ви­пла­ти за зов­ні­шнім бор­гом при­ва­тним кре­ди­то­рам до 1 ли­пня на­сту­пно­го ро­ку. Тим­ча­со­ве зу­пи­не­н­ня пла­те­жів за­про­ва­джу­є­ться за ко­жним бор­го­вим зо­бов’яза­н­ням на строк до здій­сне­н­ня та­ких дій та змі­ни умов від­по­від­но­го за­по­зи­че­н­ня що­до всіх кре­ди­то­рів. До пе­ре­лі­ку зов­ні­шніх бор­го­вих зо­бов’язань, за яки­ми уряд ве­де пе­ре­го­во­ри про ре­стру­кту­ри­за­цію і які мо­жуть ста­ти пре­дме­том мо­ра­то­рію, уві­йшли облі­га­ції зов­ні­шньої дер­жав­ної по­зи­ки Укра­ї­ни, ви­пу­ще­ні в 2005 — 2007 і 2010 — 2013 ро­ках. Та­кож до пе­ре­лі­ку, що сто­су­є­ться мі­сце­во­го бор­гу за мі­сце­ви­ми зов­ні­шні­ми за­по­зи­че­н­ня­ми, уві­йшли зов­ні­шні за­по­зи­че­н­ня Ки­їв­ської мі­ської адмі­ні­стра­ції, ви­пу­ще­ні у 2005 і 2011 ро­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.