Чи від­бу­ду­ться ви­бо­ри з одним кан­ди­да­том?

18 черв­ня Хер­сон­ський дер­жав­ний уні­вер­си­тет пі­сля три­ва­лої тя­га­ни­ни мо­же отри­ма­ти но­во­го ре­кто­ра

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Епо­пея з обра­н­ням но­во­го очіль­ни­ка ХДУ три­ває вже кіль­ка ро­ків. Вар­то по­ча­ти з пе­ре­д­істо­рії, щоб кра­ще зро­зу­мі­ти си­ту­а­цію, яка в сво­є­му роз­ви­тку ма­ла чи­ма­ло по­лі­ти­чних ін­триг, юри­ди­чних ко­лі­зій та ін­ших хи­тро­щів.

ЗАВ’ЯЗ­КА

Пі­сля смер­ті ко­ли­шньо­го ре­кто­ра ви­шу Оле­га Мі­шу­ко­ва у гру­дні 2011 ро­ку но­ві ви­бо­ри ві­дбу­ли­ся 15 бе­ре­зня 2012- го. То­ді го­лов­ни­ми пре­тен­ден­та­ми на по­са­ду ста­ли де­кан фа­куль­те­ту біо­ло­гії, гео­гра­фії й еко­ло­гії Оле­ксандр Хо­до­сов­цев та пер­ший про­ре­ктор Оле­ксандр Співаковський. За­ру­чив­шись під­трим­кою то­ді­шньо­го го­ло­ви Хер­сон­ської ОДА ре­гіо­на­ла Ми­ко­ли Ко­стя­ка, Хо­до­сов­цев пе­ре­міг із ре­зуль­та­том у 39,3% з чи­сла ви­бор­ців ( 59 го­ло­сів із 142). Спі­ва­ков­сько­го то­ді під­три­ма­ли 50 лю­дей (33,3%).

Під час по­дій на Май­да­ні на ре­кто­рів ви­шів здій­сню­вав­ся силь­ний тиск із бо­ку ке­рів­ни­цтва мі­сце­вих і цен­траль­но­го шта­бу Пар­тії ре­гіо­нів, адже одні­єю з рі­шу­чих про­те­стних сил про­ти то­ді­шньої вла­ди бу­ла сту­дент­ська мо­лодь. У Хер­со­ні очіль­ни­ки най­біль­ших ви­шів, в то­му чи­слі й Хо­до­сов­цев, ста­ли чле­на­ми Пар­тії ре­гіо­нів і ви­сту­па­ли на « ан­ти­май­да­нах » із за­кли­ка­ми при­пи­ни­ти мі­тин­ги. Тра­пля­ли­ся ви­пад­ки й пря­мо­го ти­ску на сту­ден­тів.

Пі­сля остан­ніх пре­зи­дент­ських і пар­ла­мент­ських ви­бо­рів пред­став­ни­ки вже но­вої вла­ди, во­че­видь, ма­ли ре­ван­шист­ські на­строї. Оле­ксандр Співаковський став на­ро­дним де­пу­та­том від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка», зі скан­да­лом пе­ре­міг­ши на сво­є­му окру­зі кан­ди­да­та від «Ба­тьків­щи­ни » Юрія Одар­чен­ка зав­дя­ки го­ло­сам, отри­ма­ним у ви­прав­них ко­ло­ні­ях. Втім, про це ско­ро за­бу­ли, а от про вплив на Хер­сон­ський дер­жав­ний уні­вер­си­тет пан Співаковський за­бу­ва­ти не став.

РОЗ­ВИ­ТОК ДІЇ

У трав­ні 2014 ро­ку в Хо­до­сов­це­ва за­кін­чив­ся кон­тракт із Мі­но­сві­ти. Від­по­від­ним ука­зом йо­го бу­ло звіль­не­но і при­зна­че­но в. о. до но­вих ви­бо­рів, які вче­на ра­да ви­шу за­про­по­ну­ва­ла на по­ча­ток ли­пня 2014-го. Втім, із мі­ні­стер­ства жо­дної від­по­віді не при­йшло. Ли­ше 15 сі­чня 2015 ро­ку в ХДУ при­йшов на­каз мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Сер­гія Кві­та, яким в. о. ре­кто­ра бу­ло звіль­не­но фа­кти­чно без по­яснень. Но­ві ви­бо­ри при­зна­чи­ли на 23 кві­тня. Але во­ни не ві­дбу­ли­ся, адже в Мі­но­сві­ти по­ясни­ли, що у ко­ле­кти­ві ви­шу ви­ни­кла со­ці­аль­на на­пру­га че­рез бо­роть­бу кан­ди­да­тів.

Втім, за­тя­гу­ва­н­ня ви­бо­рів має ще одне по­ясне­н­ня. Річ у тім, що но­ві кан­ди­да­ти — ексре­ктор Оле­ксандр Хо­до­сов­цев та де­кан юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту Ва­силь Стра­то­нов — так і не отри­ма­ли то­ді ли­стів із Мі­но­сві­ти про допу­ще­н­ня їх до ви­бо­рів. В цей час, за по­да­н­ням мі­ської про­ку­ра­ту­ри Хер­со­на, три­ває су­до­вий про­цес що­до ні­би­то не­за­кон­но отри­ма­ної ви­го­ди Оле­ксан­дром Хо­до­сов­це­вим у ви­гля­ді на­ра­хо­ва­них йо­му від­пу­скних за два ро­ки ро­бо­ти на по­са­ді ре­кто­ра. Суть обви­ну­ва­че­н­ня по­ля­гає в то­му, що ре­ктор не по­ві­до­мив пи­сьмо­во мі­ні­стер­ство про на­ра­ху­ва­н­ня йо­му цих ко­штів, хо­ча мав на них пов­не пра­во і жо­дних зби­тків дер­жа­ві не за- вдав. Однак Дні­пров­ський райсуд Хер­со­на ви­знав Хо­до­сов­це­ва вин­ним у вчи­нен­ні адмі­ні­стра­тив­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 172- 7 КУпАП. (по­ру­ше­н­ня ви­мог що­до по­ві­дом­ле­н­ня про кон­флікт ін­те­ре­сів).

Во­дно­час у Вер­хов­ній Ра­ді де­пу­та­ти при­йма­ють За­кон « Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ви­щу осві­ту» що­до не­д­опу­ще­н­ня зайня­т­тя по­сад ви­ко­ну­ю­чо­го обов’ яз­ки та обра­н­ня на по­са­ди ке­рів­ни­ків ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів окре­мих ка­те­го­рій осіб», яких вне­сли нар­де­пи Оле­ксандр Співаковський, Оле­ксій По­ро­шен­ко та ін­ші. Се­ред ва­жли­вих кри­те­рі­їв, яки­ми ав­то­ри за­ко­ну обме­жу­ють пра­во окре­мих осіб очо­лю­ва­ти ви­ші ( на­яв­ність су­ди­мо­сті, під­трим­ка за­ко­нів «16 сі­чня», під­па­дає під дію ч. 3, ст. 1 ЗУ « Про очи­ще­н­ня вла­ди»), є ще одна ці­ка­ва по­зи­ція: « під­да­на або під­да­ва­ла­ся ра­ні­ше стя­гне­н­ням за ко­ру­пцій­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня». Са­ме за неї й ви­рі­ши­ли « за­че­пи­ти­ся » опо­нен­ти Хо­до­сов­це­ва: кре­а­ту­ра Спі­ва­ков­сько­го — пан Стра­то­нов і йо­го при­хиль­ни­ки. Во­ни апе­лю­ють до зга­да­но­го ви­ще рі­ше­н­ня Дні­пров­сько­го су­ду і пе­ре­ко­ну­ють, що екс- ре­ктор не мо­же бра­ти уча­сті у ви­бо­рах че­рез вчи­не­н­ня ко­ру­пцій­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня. Однак тут ви­ни­кає юри­ди­чна ко­лі­зія. « Пан Співаковський ви­рі­шив ско­ри­ста­ти­ся кра­си­вою фра­зою « ко­ру­пцій­не по­ру­ше­н­ня», то­ді як у кві­тні всту­пив но­вий За­кон про бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, який дає чі­тке ви­зна­че­н­ня, що та­ке ко­ру­пцій­не по­ру­ше­н­ня. Це по­ру­ше­н­ня, яке, по-пер­ше, спри­чи­ни­ло отри­ма­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди для ко­гось, а, по-дру­ге, ка­ра­є­ться в кри­мі­наль­но­му по­ряд­ку. Хо­до­сов­цев не отри­му­вав не­пра­во­мір­ної ви­го­ди і ні­ко­ли в кри­мі­наль­но­му по­ряд­ку не при­тя­гу­вав­ся. Він під та­ку ка­те­го­рію, від­по­від­но, не по­тра­пляє. На да­ний мо­мент у Мі­ні­стер­ства осві­ти не­має під­став від­мов­ля­ти Хо­до­сов­це­ву в уча­сті у ви­бо­рах ре­кто­ра», — ко­мен­тує юрист Дми­тро Іль­чен­ко.

По су­ті, за­кон спря­мо­ва­но на очи­ще­н­ня ви­шів від ко­ру­пціо­не­рів, пра­во­по­ру­шни­ків і ні­би­то про­па­гує не­об­хі­дні змі­ни. Втім, зна­ю­чи ви­ще­зга­да­ну пе­ре­д­істо­рію та вра­хо­ву­ю­чи ав­тор­ство за­ко­ну, мо­жна про­сте­жи­ти яв­ну за­ці­кав­ле­ність кон­кре­тних осіб у не­д­опу­щен­ні не­ви­гі­дних осіб до ке­рів­ни­цтва ХДУ.

КУЛЬ­МІ­НА­ЦІЯ

9 черв­ня Пре­зи­дент під­пи­сав зга­да­ний За­кон. Ви­бо­ри ре­кто­ра ХДУ ма­ли від­бу­ти­ся 23 черв­ня, однак на­пе­ре­до­дні їх бу­ло ра­пто­во пе­ре­не­се­но на 18 чи­сло. Лист про допу­ще­н­ня на ви­бо­ри отри­мав ли­ше один кан­ди­дат — Ва­силь Стра­то­нов. Хо­до­сов­цев не одер­жав ані від­мо­ви, ані до­пу­ску. За но­вим За­ко­ном « Про ви­щу осві­ту » , на ви­бо­рах ре­кто­ра пе­ре­ма­гає той, за ко­го про­го­ло­су­ють 50+ 1% від чи­сла осіб, які ма­ють пра­во го­ло­су. Якщо та­кої кіль­ко­сті не отри­має жо­ден кан­ди­дат, ви­бо­ри при­зна­чать за­но­во. На­ра­зі в ХДУ си­ту­а­ція на­пру­же­на. Ба­га­то хто спан­те­ли­че­ний «ви­бо­ром без ви­бо­ру». По­тен­цій­ні ви­бор­ці Хо­до­сов­це­ва ду­ма­ють, як ді­я­ти в цій си­ту­а­ції. Але ко­мен­ту­ва­ти щось для пре­си у ви­ші не хо­чуть. Дня­ми го­ло­ва ХОО КВУ Де­мен­тій Бє­лий за­явив про тру­дно­щі з про­це­сом ре­є­стра­ції спо­сте­рі­га­чів на ви­бо­ри ре­кто­ра від їхньої ор­га­ні­за­ції. Але жур­на­лі­стів обі­ця­ють пу­ска­ти. Схо­же, розв’яз­ка ці­єї кіль­ка­рі­чної істо­рії мо­же за­тя­гну­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.