«Ли­цар те­а­тру»

19 черв­ня Оле­ксан­дрі Смо­ля­ро­вій ми­ну­ло б 90 ро­ків

Den (Ukrainian) - - Культура - Ана­ста­сія ГЕРМАНОВА

Актри­са пі­шла з жи­т­тя влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку, але в На­ціо­наль­но­му те­а­трі ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки про Оле­ксан­дру За­ха­рів­ну не за­бу­ва­ють, зга­ду­ють про те, як гра­ла ту чи ін­шу роль, ци­ту­ють її улю­бле­ні те­а­траль­ні бай­ки...

Пі сля за кін чен ня Ки­їв­сько­го те­а­траль­но­го ін­сти­ту­ту ім. Кар­пен­ка-Ка­ро­го О.Смо­ля­ро­ва всти­гла по­пра­цю­ва­ти на де кіль кох май дан чи - ках, але рі­дним до­мом вва жа ла Те атр ім. Ле сі Укра­їн­ки, на сце­ні яко­го зі гра ла по над 80 ро - лей. У про­слав­ле­ну тру­пу мо ло ду ак т ри су за - про си ли 1952- го. В той час Ро сійсь ка дра ма, очо­лю­ва­на Кос тян ти - ном Хо­хло­вим, пе­ре­жи­ва ла етап твор чо го пі - дйо­му. Пер­шою ро­л­лю Смо­ля­ро­вої ста­ла Ма­ша в «Жи­во­му тру­пі», по­тім Ні­на в «Маскараді», ко ро ле ва Єли за ве та в «Дон Кар­ло­сі», Ґан­ка в « Мо ра лі па ні Дуль сь - кої». А ві­зи­тів­кою актри­си на дов­гі ро­ки ста­ла роль Шу­ро­чки Аза­ро­вої у ле­ген дар ній ви ста ві « Дав ним- дав но » в по­ста­нов­ці Ле­о­ні­да Вар­па­хов­сько­го.

«Я ду­же хо­ті­ла від­чу­ти цей те­атр, зро­зу­мі­ти йо­го, і ме­ні це вда­ло­ся», — зга­ду­ва­ла Оле­ксан­дра За­ха­рів­на. Во­на справ­ді зро­зумі­ла го­лов­ну йо­го — те­а­тру — су­тність: на цій сце­ні най­ва­жли­ві­шим був і за­ли­ша­є­ться актор­ський ан­самбль. На­пев­не, у будь-яко­му ін­шо­му те­а­трі мо­ло­да кра­си­ва актри­са, ма­ю­чи у сво­є­му твор­чо­му до­роб­ку стіль­ки яскра­вих го­лов­них ро­лей, вва­жа­ла б се­бе при­мою і хи­зу­ва­ла­ся б сво­єю ви­ня­тко­ві­стю. Але Смо­ля­ро­ва із за­до­во­ле­н­ням гра­ла в епі­зо­дах, не со­ром­ля­чись ма­лень­ких ро­лей. І це ба­жа­н­ня слу­жи­ти ми­сте­цтву не ви­чер­па­ло­ся з ро­ка­ми. На­віть уже в по­ва­жно­му ві­ці, актри­са ви­хо­ди­ла на сце­ну в го­лов­ній ро­лі у ви­ста­ві «Рі­здвя­ні мрії» Н.Пту­шкі­ної, але з не мен­шою від­да­чею ви­го­ло­шу­ва­ла всьо­го де­кіль­ка фраз у «Маскараді» М.Лер­мон­то­ва. Оле­ксан­дра За- ха­рів­на ні­ко­ли не пра­гну­ла по­вча­ти мо­лод­ших ко­лег, і цьо­му во­ни вчи­ли­ся у неї. Спо­сте­рі­га­ю­чи, як від по­від­аль­но го­ту­є­ться до епі­зо­ди­чної ро­лі ста­рій­ши­на те­а­тру, мо­лодь про­сто не мо­гла со­бі до­зво­ли­ти зне­ва­жли­во по­ста­ви­ти­ся до ма­лень­кої ро­лі.

З ве­ли­че­зною по­ша­ною до Оле­ксан­дри За­ха­рів­ни ста­ви­ли­ся і ре­жи­се­ри. За дов­ге твор­че жи­т­тя в Ро­сій­ській дра­мі во­на всти­гла по­пра­цю­ва­ти з ба­га­тьма із тих, на ко­го до сьо­го­дні рів­ня­є­ться укра­їн­ський те­атр — Ко­стян­ти­ном Хо­хло­вим, Ле­о­ні­дом Вар­па­хов­ським, Ми­ко­лою Со­ко­ло­вим, Во­ло­ди­ми­ром Нел­лі, Ми­хай­лом Ре­зні­ко­ви­чем.

« На по чат ку ви ста ви « До но во го бе­ре­га» мо­їй ге­ро­ї­ні бу­ло 17 ро­ків, а до фі­на­лу — 75! Ми­ко­ла Ми­ко­ла­йо­вич Ру­шков­ський, з яким ми ро­ве­сни­ки, у цій ви­ста­ві грав мо­го си­на! Це бу­ла чу­до ва мож ли вість по ка за ти свій ак - торсь кий діа па зон. Я ні ко ли не від - мов­ля­ла­ся від ро­лей, яки­ми б во­ни не бу­ли. Ко­жна із них — чер­го­вий при­від до­ве­сти со­бі са­мій, що я це змо­жу!» — та­кий був твор­чий принцип Оле­ксан­дри За­ха­рів­ни.

— Оле­ксан­дра За­ха­рів­на бу­ла не ли­ше ду­же хо­ро­шою актри­сою. Во­на бу­ла бу­дів­ни­чим те­а­тру. У якійсь мі­рі — йо­го ду­шею. Во­на ду­ма­ла про мо­ло­дих. Во­на хо­ті­ла до­бра цьо­му До­му. Во­че­видь, з її від­хо­дом пе­ре­гор­ну­лась якась сто­рін­ка те­а­тру. Щось ві­ді­йшло на­зав­жди. Але я спо­ді­ва­ю­ся, що мо­лодь не за­бу­де, і, мо­жли­во, сприйме те, як без­ко­ри­сли­во во­на ста­ви­ла­ся до те­а­тру», — го­во­рить ху­до­жній ке­рів­ник Ро­сій­ської дра­ми Ми­хай­ло Ре­зні­ко­вич.

Остан­ні­ми ро­бо­та­ми Оле­ксан­дри Смо ля ро вої у те ат рі бу ли ро лі мі сіс Пол­лі Адамс в «Остан­ньо­му ко­хан­ні» В. Му хар’ ямо ва та Со фії Іва нів ни у « Різ д вя них мрі ях » Н. Птуш кі ної. Актри са бу ла « ли ца рем те ат ру » , про неї пам’ята­ють ко­ле­ги і гля­да­чі.

СЦЕ­НА ІЗ ВИ­СТА­ВИ «ОСТАН­НЄ КО­ХА­Н­НЯ»: ОЛЕ­КСАН­ДРА СМО­ЛЯ­РО­ВА В РО­ЛІ ПОЛ­ЛІ АДАМС (2009 р.)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.