В онов­ле­них за­лах Оле­сько­го зам­ку від­кри­ли ви­став­ку пор­це­ля­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

У від­ді­лі Львів­ської на­ціо­наль­ної га­ле­реї ми­стецтв ім. Б.Г. Во­зни­цько­го (в Оле­сько­му зам­ку) від­кри­ли ви­став­ку «Фар­фор, фа­янс, скло в ін­те­рє­рі XVII — XX стст.». Ви­став­ку від­кри­то в за­лах, які онов­ле­ні пі­сля ре­мон­ту, по­ві­дом­ляє «Му­зей­ний про­стір». В екс­по­зи­ції пред­став­ле­но пер­ли­ни кра­щих ви­ро­бни­ків єв­ро­пей­сько­го фар­фо ру: Мей сенсь кої ма ну фак ту ри, Ві денсь кої, Вед ж вудсь кої, а та - кож укра­їн­ські ма­ну­фа­кту­ри: Ко­ре­цьку, Ба­ра­нів­ську, Го­ро­дни­цьку і Во­ло­ки­тен­ську.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.