На Тер­но­піль­щи­ні пред­став­лять книж­ку про Єв­ге­на Ко­но­валь­ця

Den (Ukrainian) - - Культура -

21 черв­ня за про­гра­мою ІІІ Ре­гіо­наль­но­го книж­ко­во­го фе­сти­ва­лю «У хра­мі книг» в м. Бе­ре­жа­нах (Тер­но­піль­ська область) у при­мі­щен­ні Ра­ту­ші від­бу­де­ться пред­став­ле­н­ня на­у­ко­во-по­пу­ляр­ної книж­ки Іго­ря Де­рев’яно­го «Си­ла во­лі. Єв­ген Коновалець» за уча­стю ав­то­ра. Це істо­рія по­ста­ті, ко­тра ство­ри­ла най­успі­шні­ший укра­їн­ський по­лі­ти­чний про­ект ХХ ст. — Ор­га­ні­за­цію укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів, по­єд­нав­ши ді­яль­ність двох по­ко­лінь — до­свід ве­те­ра­нів Укра­їн­ської ре­во­лю­ції та енер­гію мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня Бан­де­ри та Шу­хе­ви­ча. Вій­сько­во-по­лі­ти­чною ді­яль­ні­стю Є. Коновалець дав свої від­по­віді на ви­кли­ки ча­су, що ви­зна­чи­ли пе­ре­біг укра­їн­ської істо­рії. Книж­ка — про те, які ди­ле­ми сто­я­ли пе­ред ним, яки­ми бу­ли йо­го рі­ше­н­ня та до яких на­слід­ків во­ни при­зве­ли. «Єв­ген Коновалець був твор­цем одні­єї з най­кра­щих ча­стин укра­їн­ської ар­мії у вій­ні за дер­жав­ність 1917—1921 ро­ків. Йо­го жи­т­тя — це істо­рія вій­сько­ви­ка, який умів во­ю­ва­ти, але чу­до­во опа­ну­вав по­лі­ти­чні ме­то­ди бо­роть­би. Істо­рія по­лі­ти­ка, ко­трий ро­бив усе, щоб об’єд­на­ти схід і за­хід. Істо­рія лі­де­ра, що пі­сля по­раз­ки зу­мів да­ти но­ву на­дію й під­ня­ти на но­ву бо­роть­бу», — ка­же ав­тор книж­ки істо­рик Ігор Де­рев’яний.

ФО­ТО З САЙ­ТА KRYIVKA.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.