Disney зніме про­дов­же­н­ня «Ча­клун­ки»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Кі­но­сту­дія Walt Disney по­ча­ла роз­роб­ку про­дов­же­н­ня філь­му­каз­ки «Ча­клун­ка», по­ві­дом­ляє Deadline. Про­дю­се­ри ма­ють на­мір зно ву за про си ти на ви ко нан ня го лов ної ро лі ак т ри су Ан­дже лі ну Джо­лі. Сце­на­рій на­пи­ше Лін­да Вул­вер­тон, яка пра­цю­ва­ла над пер­шою кар­ти­ною. Ре­жи­сер си­кве­ла по­ки не при­зна­че­ний. Ви­да­н­ня за­зна­чає, що укла­сти но­ву уго­ду з Джо­лі мо­же бу­ти скла­дні­ше, ніж по­пе­ре­дню. Ра­ні­ше актри­сі про­по­ну­ва­ли знятися в про­дов­же­н­нях філь­му «Солт» і «Осо­бли­во не­без­пе­чний», але во­на від­мов­ля­ла­ся від учас ті в про ек тах. « Чак лун ка » вий ш ла на ек ра ни в кін ці трав ня 2014 ро­ку і зі­бра­ла в про­ка­ті по­над 750 міль­йо­нів до­ла­рів при бюд - же­ті 180 міль­йо­нів. Фільм отри­мав но­мі­на­цію на пре­мію «Оскар» в ка­те­го­рії «Кра­щі ко­стю­ми» і «Кра­щий грим». «Ма­ле­фи­сен­та» за­сно­ва­на на єв­ро­пей­ській каз­ці про Спля­чу кра­су­ню. По­дії у філь­мі пред став ле ні з точ ки зо ру злої ко ро ле ви- чак лун ки, яку зіг ра ла Джо­лі. Роль прин­це­си Ав­ро­ри ви­ко­на­ла Ель Фан­нінг. Це де­бю­тна пов­но­ме­тра­жна ре­жи­сер­ська ро­бо та Ро­бер­та Стром­бер­га, ра­ні­ше в яко­сті ху­до­жни­ка-по­ста­нов­ни­ка брав участь у ство­рен­ні «Ава­та­ра» і «Алі­си в кра­ї­ні чудес».

ФО­ТО РЕЙТЕР

ПРО­ДЮ­СЕ­РИ МА­ЮТЬ НА­МІР ЗНО­ВУ ЗА­ПРО­СИ­ТИ НА ВИ­КО­НА­Н­НЯ ГО­ЛОВ­НОЇ РО­ЛІ АКТРИ­СУ АНДЖЕЛІНУ ДЖО­ЛІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.