«По­дих» — но­ва пі­сня Джа­ма­ли

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­пу­ляр­на спів­а­чка ви­пу­сти­ла но­вий сингл «По­дих», на ство­ре­н­ня яко­го Джа­ма­лу на­ди­хну­ли вір­ші за­ко­ха­но­го в неї юна­ка. Во­ни бу­ли на­пи­са­ні в пе­рі­од, ко­ли спів­а­чка вчи­ла­ся в кон­сер­ва­то­рії. «У ме­не був за­ко­ха­ний хло­пець. Він при­свя­чу­вав ме­ні вір­ші. Пів­ро­ку то­му я пе­ре­би­ра­ла кон­сер­ва­тор­ські но­ти і на­тра­пи­ла на лі­сто­чок з вір­шем: «Твій по­дих як спо­гад, він ні­жний гли­бо­кий, твій по­дих на­пов­нює гру­ди и рве­ться на во­лю». Я зга­да­ла стан за­ко­ха­но­сті, на­хли­ну­ли спо­га­ди. Мо­мен­таль­но ви­ни­кла му­зи­ка і сло­ва, яких не ви­ста­ча­ло», — ци­тує сло­ва Джа­ма­ли про ство­ре­н­ня но­вої пі­сні прес­слу­жба спів­а­чки.Ком­по­зи­цію «По­дих» во­на при­свя­ти­ла тим, «хто зда­тний лю­би­ти і здій­снює за­ра­ди ко­ха­них не­ймо­вір­ні вчин­ки». Ця пі­сня — тре­тій сингл із май­бу­тньо­го аль­бо­му Джа­ма­ли, ви­хід яко­го на­мі­че­ний на осінь цьо­го ро­ку. На­га­да­є­мо, що 19 черв­ня спів­а­чка ви­сту­пить у ки­їв­сько­му клу­бі Atlas, де ви­ко­нає де­кіль­ка но­вих пі­сень.

ФО­ТО З САЙ­ТА BESTIN.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.