Ген­на­дій НОВIКОВ,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

го­ло­ва «Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни»:

— Ме­мо­ран­дум вста­нов­лює пра­ви­ла, які по­трі­бні на рин­ку. Чи є під­ста­ви для обме­же­н­ня екс­пор­ту, бу­де зро­зумі­ло, ко­ли з’яв­ля­ться пер­ші оцін­ки за­галь­но­го вро­жаю. Але я вва­жаю, що цьо­го ро­ку тре­ба зні­ма­ти всі обме­же­н­ня і ма­кси­маль­но про­да­ва­ти зер­но за кор­дон. Адже, як мі­ні­мум, зріє не­по­га­ний вро­жай із пше­ни­ці. Цьо­го­рі­чні по­го­дні умо­ви скла­ли­ся так, що в Укра­ї­ні в са­мих зер­но­вих обла­стях на пів­дні най­кра­щі за остан­ні ві­сім-де­сять ро­ків. Що­прав­да, не вда­ло­ся ви­рі­ши­ти фі­нан­со­ві пи­та­н­ня, і це по­зна­чи­ло­ся на кіль­ко­сті вне­се­них у рі­л­лю до­брив. Але на­віть те, що всти­гли вне­сти в по­ля, спра­цює. За­га­лом уро­жай у кра­ї­ні очі­ку­є­ться хо­ро- ший. По­ки що не­ві­до­мий до кін­ця фа­ктор ане­ксо­ва­них те­ри­то­рій: в окре­мих ре­гіо­нах по­сі­я­ли.

Як зро­би­ти, щоб ве­ли­кий вро­жай зно­ву не став ве­ли­кою про­бле­мою для ви­ро­бни­ків? Від дер­жа­ви тре­ба не­ба­га­то: не за­ва­жа­ти екс­пор­ту, не ство­рю­ва­ти шту­чних пе­ре­шкод, як-от ми­ну­ло­го ро­ку бу­ли за­трим­ки з від­прав­ле­н­ням ко­ра­блів. У нас жи­вий ри­нок екс­пор­ту, і за умов віль­но­го ру­ху то­ва­рів у кра­ї­ну на­ді­йде зна­чна ва­лю­тна ви­ру­чка від зер­на, і це по­си­лить за­га­лом еко­но­мі­ку і ста­біль­ність на­ціо­наль­ної ва­лю­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.