Олег УСТЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Фон­ду Блей­зе­ра:

— До за­про­по­но­ва­но­го Мін­фі­ном про­е­кту бю­дже­тної ре­зо­лю­ції ви­ни­кає низ­ка сер­йо­зних за­пи­тань. Це і ма­кро­еко­но­мі­чні па­ра­ме­три — зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки та дефіцит бю­дже­ту (так і хо­че­ться ска­за­ти, що їх, на­пев­не, пи­са­ли в ро­же­вих оку­ля­рах).

Ви­ни­кла до­сить па­ра­до­ксаль­на си­ту­а­ція: мо­же зда­ва­ти­ся, що зро­ста­н­ня ду­же опти­мі­сти­чне і за­ви­ще­не, і я пе­ред­ба­чаю, що одна гру­па де­пу­та­тів вва­жає це не­до­лі­ком. Ін­ша гру­па на­зи­ває та­ке зро­ста­н­ня вже ду­же пе­си­мі­сти­чним. Істи­на ж, як зав­жди, десь по­се­ре­ди­ні. І Яре­сько, на мій по­гляд, на­ма­га­ла­ся по­ка­за­ти ком­про­мі­сну ци­фру (2% зро­ста­н­ня ВВП).

Ра­зом з тим, на мою дум­ку, на до­да­тко­ве сер­йо­зне до­о­пра­цю­ва­н­ня за­слу­го­вує прогноз рів­ня ін­фля­ції, який, ско­рі­ше за все, мо­же бу­ти ви­щим, ніж ви­зна­че­но про­е­ктом ре­зо­лю­ції. Пи­та­н­ня ви­кли­кає ви­тра­тна ча­сти­на держ­бю­дже­ту. Сьо­го­дні не­має пов­ної впев­не­но­сті в то­му, що ко­шти ви­тра­ча­ти­му­ться пра­виль­но. Ми ще по­ба­чи­мо ба­та­лії дов­ко­ла пев­них дер­жав­них про­грам і то­го, яким чи­ном во­ни під­три­му­ю­ться фі­нан­со­во і на яких умо­вах. Але, ско­рі­ше за все, ре­зо­лю­цію від­пра­ви­ли на до­о­пра­цю­ва­н­ня то­му, що бю­дже­тний про­цес йде на тлі роз­мов про де­цен­тра­лі­за­цію вла­ди і пе­ре­да­чі пов­но­ва­жень на мі­сця, але ве­ли­ка гру­па де­пу­та­тів не ба­чить у цьо­му осо­бли­вих ру­хів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.