Ан­дрій НО­ВАК,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни:

— У бю­дже­тній ре­зо­лю­ції не йде­ться про справ­жню де­цен­тра­лі­за­цію си­сте­ми са­мов­ря­ду­ва­н­ня в кра­ї­ні, суть якої в де­цен­тра­лі­за­ції по­да­тків, тоб­то са­ме в при­бу­тко­вій ча­сти­ні бю­дже­ту. Йде­ться про так зва­ну по­да­тко­ву ре­фор­му, в якій ре­кла­му­ва­ло­ся змен­ше­н­ня кіль­ко­сті по­да­тків, ні­би­то з 22 до дев’яти, — во­на ви­яви­ла­ся пря­мим обма­ном, оскіль­ки той же ма­сив по­да­тків про­сто пе­ре­гру­пу­ва­ли. При цьо­му з’яви­ли­ся ще і но­ві від­чу­тні по­да­тки, та­кі як по­да­ток на не­ру­хо­мість, а існу­ю­чі став­ки ми­тних збо­рів і акци­зів ви­ро­сли. Я вва­жаю це по­да­тко­вим обма­ном.

Зно­ву ви­ни­кла та­кож на­бо­лі­ла те­ма ПДВ- ра­хун­ків. Не­за­до­во­ле­ність ви­кли­кає і те, що сам про­цес від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ не став ав­то­ма­ти­чним, і та­ким чи­ном в кра­ї­ні збе­рі­га­є­ться одна з най­більш ко­ру­пцій­них схем. А го­лов­ний, хо­ча і не­яв­ний при­від від­пра­ви­ти бю­дже­тну ре­зо­лю­цію на до­о­пра­цю­ва­н­ня — пов­на від­су­тність будь-яких ре­форм у фі­нан­со­во­му се­кто­рі. Є ще і по­лі­ти­чний мо­тив для до­о­пра­цю­ва­н­ня бю­дже­тної ре­зо­лю­ції. Він по­ля­гає в то­му, що уря­ду по­трі­бно вко­тре вка­за­ти на те, що і він, і осо­би­сто мі­ністр пра­цю­ють якось не так.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.