Оле­ксандр КIРШ,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

на­ро­дний де­пу­тат (фра­кція БПП):

— Ми го­ло­су­ва­ли за про­по­зи­цію «від­кла­сти і до­о­пра­цю­ва­ти», то­му що при го­ло­су­ван­ні са­мої по­ста­но­ви во­на б не про­йшла. Осо­би­сто ме­не в бю­дже­тній ре­зо­лю­ції не за­до­воль­ни­ло про­по­но­ва­не рі­ше­н­ня по ПДВ- ра­хун­ках, а де­пу­та­тів у ці­ло­му стур­бу­ва­ла не­кон­кре­тність до­ку­мен­та, де по­трі­бно ба­га­то що ви­пра­ви­ти. Але най­го­лов­ні­ше — не­зро­зумі­лий курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, про що пря­мо го­во­ри­ло­ся са­мій Яре­сько, а при не­зро­зумі­ло­му кур­сі, який бе­ре­ться за осно­ву, ре­шта цифр пе­ре­тво­рю­ю­ться на про­фа­на­цію.

Бу­ли і дрі­бні те­хні­чні за­ува­же­н­ня. Але по­трі­бно ро­зу­мі­ти: ко­ли до­ку­мент від­прав­ля­є­ться на до­о­пра­цю­ва­н­ня, це не озна­чає, що пар­ла­мент кар­ди­наль­но про­ти ньо­го. Це озна­чає, що по­трі­бно при­бра­ти по­мі­че­ні шорс­тко­сті. А го­лов­не зав­да­н­ня в да­но­му ви­пад­ку — ви­зна­чи­ти­ся з ба­зо­вим по­ка­зни­ком — кур­сом грив­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.