Ан­дрій ДЛИГАЧ,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Пер­ший про­фе­сій­ний уряд»:

— Ме­не вкрай бен­те­жать у пред­став­ле­ній пар­ла­мен­ту бю­дже­тній ре­зо­лю­ції ма­кро­па­ра­ме­три. Ні­що в ді­ях ни­ні­шньої вла­ди, жо­дні трен­ди не свід­чать про те, що ін­фля­ція по­вин­на при­пи­ни­ти­ся, а еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня — по­ча­ти­ся. Трен­ди свід­чать якраз про по­гір­ше­н­ня си­ту­а­ції. Єди­не, чо­го ми з на­ді­єю че­ка­є­мо, — це по­да­тко­ва ре­фор­ма, але її па­ра­ме­три по­ки що не­ві­до­мі.

Зін­шо­го бо­ку, я, як еко­но­міст, вва­жаю, що по­трі­бно ста­ви­ти більш ва­го­мі ці­лі — ці­лі мо­дер­ні­за­ції, яка ве­ла б до швид­ко­го, стрім­ко­го зро­ста­н­ня. 2% зро­ста­н­ня ВВП на­сту­пно­го ро­ку — цей по­ка­зник від­вер­не від Укра­ї­ни ін­ве­сто­рів, а та­кож ві­тчи­зня­них спо­жи­ва­чів і наш мі­сце­вий бі­знес. То­му що 2% — це де­ко­ру­ва­н­ня кон­сер­ва­ції кризової си­ту­а­ції. А гір­шо­го для еко­но­мі­ки за­раз важ­ко на­віть при­ду­ма­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.