«Не «зли­вай­те» ан­ти­ко­ру­пцій­ну про­ку­ра­ту­ру!»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Са­ме так учо­ра під ВР пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті про­де­мон­стру­ва­ли, як сьо­го­дні « зли­ва­ю­ться » роз­слі­ду­ва­н­ня ко­ру­пцій­них зло­чи­нів ви­со­ко­по­са­дов­ців. Уча­сни­ки акції ви­ма­га­ли вне­сти змі­ни в за­кон, який ви­зна­чає ко­мі­сію для обра­н­ня про­ку­ро­ра при на­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро. Як пи­сав « День » ра­ні­ше, чин­ний за­ко­но­про­ект мо­же зве­сти на­ні­вець бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю в Укра­ї­ні.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.