SALIDA CRUZADA — 8 кро­ків тан­го — 26 черв­ня в Но­во­му те­а­трі на Пе­чер­ську

Den (Ukrainian) - - Культура -

8 кро­ків тан­го — від­по­від­а­ють ета­пам сто­сун­ків між чо­ло­ві­ка­ми і жін­ка­ми — зу­стріч, упі­зна­ва­н­ня, близь­кість. Тан­го — за­паль­ний, при­стра­сний, за­гад­ко вий та нець двох душ, які ста ли єди­ним ці­лим. Роз­ма­ї­т­тя пе­ре­жи­вань і по­чут­тів від­би­те в ньо­му. Ко­жна па - ра прой­де 8 кро­ків по-сво­є­му. То­му що тан­го — це на­сам­пе­ред ім­про­ві­за­ція... Зво руш ли ва, по ста нов ка про ета пи ко хан ня ( ре жи сер — Оле на Ла­зо вич, по ста нов ни ки тан ців — Лі­лія На­гор­на, Ру­слан Со­коль­ник), а «Лю­бви все во­зра­сты по­кор­ны...», як ствер д жу вав кла сик. У по ста нов ці ду­же то­чно пі­ді­бра­ні жар­ти і афо­ри­зми. «Ми вхо­ди­мо в ко­ха­н­ня, як в та­нець, а та­нець — це схе­ма, яка пра­цює без­від­мов­но», — ствер­джує ге­рой п’єси — учи­тель тан­го. Але лю­ди, які при­йшли тан­цю­ва­ти, не шу­ка­ють схе­му — во­ни шу­ка­ють ко­ха­н­ня. У ви­ста­ві гра­ють: Ру­слан Со­коль­ник, Ка­те­ри­на Ки­стень, Юрій Ву­тя­нов, Оле­на Ла­зо­вич, Ка­те­ри­на Ру­ба­шкі­на, Оль­га Ла­рі­на, Вла­ди­слав Мам­чур, Оле­ксандр Ва­сін та ін­ші акто­ри.

ФО­ТО З САЙ­ТА AFISHA.BIGMIR.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.