«ENFANT TERRIBLE. Оде­ський кон­це­пту­а­лізм» в На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зеї Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ви­став­ка ор­га­ні­зо­ва­на Му­зе­єм су­ча­сно­го ми­сте­цтва Оде­си і НХМУ. Про­ект до­слі­джує істо­рію ви­ни­кне­н­ня оде­сько­го кон­це­пту­а­лі­зму, йо­го ста­нов­ле­н­ня і вплив на подаль­ші хви­лі су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни. У за­лах НХМУ пред­став­ле­но шлях, яким про­йшли ху­до­жни­ки Оде­си у по­шу­ках но­вої мо­ви ми­сте­цтва з се­ре­ди­ни 1950-х і до на­ших днів. Ви­став­ка фор­му­ва­ла­ся на осно­ві при­ва­тних ко­ле­кцій, ар­хі­вів Оде­сько­го му­зею за­хі­дно­го і схі­дно­го ми­сте­цтва, га­ле­рей і фон­дів. У ній екс­по­ну­ю­ться ро­бо­ти Ле­о­ні­да Вой­це­хо­ва, Юрія Лей­дер­ма­на, Сер­гія Ану­фрі­є­ва, Іго­ря Ча­цкі­на, гур­ту «Пер­ці», «Мар­тин­чи­ків» та ін. ху­до­жни­ків, на яких опо­се­ред­ко­ва­но або яв­но впли­нув оде­ський кон­це­пту­аль­ний рух. Та­кож в рам­ках «Оде­сько­го кон­це­пту­а­лі­зму...» бу­ло зна­йде­но ра­ри­те­тні жи­во­пи­сні й гра­фі­чні ро­бо­ти, до­ку­мен­ти, текс­ти, фо­то­гра­фії, слай­ди, ві­део і ба­га­то ін­ших ма­те­рі­а­лів, які впер­ше пред­став­ле­но пу­блі­ці. Окре­мою ва­жли­вою осо­бли­ві­стю екс­по­зи­ції є ви­сві­тле­н­ня до­ку­мен­та­ції ху­до­жніх акцій 1980 і 1990-х, пер­ших ві­део і пер­фор­ман­сів. Ви­став­ку мож на по­ба­чи­ти до 20 ве ре­сня.

ФО­ТО З САЙ­ТА THEREART.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.