«Трон­ка» — 25 черв­ня в кі­но­те­а­трі «Лі­ра»

Den (Ukrainian) - - Культура -

У рам­ках про­е­кту «Му­зей кі­но» бу­де про­де­мон­стро­ва­но фільм «Трон­ка». Стрі­чку зняв 1971 р. на Кі но сту дії ім. Дов жен ка ре - жи­сер Ар­тур Вой­те­цький за мо­ти ва ми по пу ляр но го ро ма ну в но ве лах Оле ся Гон ча ра. Зйом­ки від бу ва ли ся в Хер сонсь кій об лас ті. Го лов ним сим во лом кар­ти­ни ста­ла трон­ка — дзві­но­чок, який ві­ша­ють на овець, щоб во­ни не за­гу­би­ли­ся на па­со­ви­щі. Але дзві­но­чок не про­стий, є у ньо­го осо­бли­вість — він зро­бле­ний з вій­сько­вої гіль­зи... В укра­їн­сько­му сте­пу, де блу­ка­ють під зву - ки тро нок ота ри овець, роз та шо ва но війсь ко вий по лі гон. Ро ди ни вів ча рів по дру жи ли ся з офі це ра ми, один з яких, май ор Ура лов, зна хо дить со бі тут дру жи ну. У філь мі від би ті не прос то вза є ми ни лю дей, а фі ло со­фсь кі про­бле­ми жи­т­тя, смер­ті, вза­є­мо­дія да­ле­ких, рі­зних епох — си­вої дав­ни­ни і су­ча­сно­сті... Му­зи­ку до кар­ти­ни на - пи­сав Оле­ксандр Бі­лаш, а пі­сні ви­ко­нує чу­до­ве тріо — Ні­на Ма­тві­єн­ко, Ва­лен ти­на Ко­валь­ська і Ма­рія Ми­ко­лай - чук. У стрі­чці зні­ма­ли­ся: Армен Джи­гар­ха­нян, Мар­га­ри­та Ко­ше­ле­ва, Іван­ка Ми­ко­лай­чук, Хель­мут Кал­ни­ниш, Во­ло­ди­мир Але­ксє­єн­ко, Ві­та­лій До­ро­шен­ко й ін.

ФО­ТО З САЙ­ТА MGGCDN.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.