«Гвар­дія. Пі­сні справ­жніх чо­ло­ві­ків» — 25 черв­ня в Caribbean Club

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ві до мий ук ра їнсь кий кі но ак тор і ви ко на вець Оле­ксій Гор­бу­нов ра­зом із сво­їм гур­том «Грусть пи ло та » пре зен тує но ву кон цер т ну про гра му. «Гвар­дія. Пі­сні справ­жніх чо­ло­ві­ків» — це при­свя - че­н­ня му­жнім за­хи­сни­кам рі­дної зем­лі, бій­цям, що див лять ся в очі во ро го ві на Схо ді Укра ї ни і охо ро ня ють сьо год ні на ше мир не зав т ра. Кон­цер­ти Оле­ксія Сер­гі­йо­ви­ча — це зав­жди діа­лог і щи ре спіл ку ван ня з пуб лі кою. Як роз по ві дає О. Гор­бу­нов, ро­бо­та над філь­мом «Гвар­дія» і по­дії, що від­бу­ва­ю­ться ни­ні в Укра­ї­ні, на­ди­хну­ли йо­го на ство рен ня од ной мен но го кон цер ту. До ре чі, 25 черв­ня по ТБ по ка­жуть всі се­рії цьо­го пер­шо - го укра­їн­сько­го вій­сько­во-па­трі­о­ти­чно­го се­рі­а­лу. На­га­да­є­мо, в «Гвар­дії» го­лов­ні ро­лі ви­ко­на­ли: Оле­ксій Гор­бу - нов, Ахтем Сей­та­бла­єв, Дми­тро Сту­пка, Ко­стян­тин Ша­фо­рен­ко і Ва­но Ян­та­бі­лі­дзе.

ФО­ТО З САЙ­ТА TIMER-ODESSA.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.