«Ме­тро­фо­бія» Ми­ро­сла­ва Ла­ю­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

Книж­ка вір­шів мо­ло­до­го, але вже ви­зна­но­го по­е­та Ми­ро­сла­ва Ла­ю­ка, що по­ба­чи­ла світ у «Ви­дав­ни­цтві Ста­ро­го Ле­ва». У до­сить ве­ли­ко­му й рі­зно­ма­ні­тно­му ви­дан­ні ви зна­йде­те текс­ти якщо й не на ко­жен смак, то, при­найм­ні, до­сить від­мін­ні те­ма­ти­кою і ха­ра­кте­ром. Адже в одних ви­пад­ках Ми­ро­слав Ла­юк тво­рить за­бав­ні й ледь ро­ман­ти­зо­ва­ні (що не одра­зу по­мі­тно) істо­рії з ди­тин­ства, сю­же­ти про на­чеб­то зов­сім ви­пад­ко­вих лю­дей (на­при­клад, про всіх ді­дів, що жи­вуть на одній ву­ли­ці), про ди­ва­ку­ва­ті, за­не­дба­ні й май­же ано­нім­ні мі­сци­ни. А в ін­ших він опе­рує ме­та­фі­зи­чни­ми пи­та­н­ня­ми та вхо­дить у діа­лог із ви­да­тни­ми яви­ща­ми й по­ста­тя­ми сві­то­вої куль­ту­ри. Є в «Ме­тро­фо­бії» й вір­ші, не­пря­мо, але сим­во­лі­чно пов’яза­ні з ни­ні­шні­ми по­ді­я­ми «ожи­лої істо­рії». Так са­мо роз­ма­ї­тий Ми­ро­слав Ла­юк у фор­мі сво­їх тво­рів, по­е­ти­чній те­хні­ці — тут мо­жна про­чи­та­ти як роз­по­від­ні сю­же­тні вер­лі­бри, так і ці­лі ци­кли со­не­тів. На окре­ме слово за­слу­го­вує оформ­ле­н­ня книж­ки, ви­ко­на­не ху­до­жни­цею Жан­ною Ка­ди­ро­вою — в ньо­му ви­ко­ри­ста­ні ці­ка­ві зраз­ки мо­ну­мен­таль­но­го ми­сте­цтва (мо­за­ї­чних пан­но і т.і.) ра­дян­ських ча­сів, що ще по­збе­рі­га­ли­ся на да­ле­ких ав­то­бу­сних зу­пин­ках та в ін­ших за­ку­тках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.