ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1651 — роз­по­ча­ла­ся би­тва під Бе­ре­сте­чком, по­раз­ка в якій ма­ла вкрай не­спри­я­тли­ві наслідки для подаль­шо­го пе­ре­бі­гу Укра­їн­ських на­ціо­наль­но-ви­зволь­них зма­гань 1648—1676 рр. 1668 — геть­ма­на Іва­на Брю­хо­ве­цько­го, чия уго­дов­ська по­лі­ти­ка що­до Мо­скви ви­кли­ка­ла за­кон­не обу­ре­н­ня ши­ро­ких верств на­ро­ду, вби­ли ко­за­ки у вій­сько­во­му та­бо­рі під Опі­шнею. 1681 — на­ро­див­ся Фе­о­фан Про­ко­по­вич, укра­їн­ський тео­лог, пи­сьмен­ник, по­ет, ре­ктор Ки­їв­ської ака­де­мії, зго­дом — актив­ний при­хиль­ник ім­пер­ської по­лі­ти­ки Пе­тра І. По­мер 1736 р. 1754 — за­кла­де­но фор­те­цю свя­тої Єли­за­ве­ти, пі­зні­ше — Єли­за­вет­град, зго­дом — Кі­ро­во­град. 1815 — вій­ська На­по­ле­о­на за­зна­ли оста­то­чної по­раз­ки під Ва­тер­лоо, що впли­ну­ло на подаль­ший хід істо­рії Єв­ро­пи та сві­ту. 1917 — у Ки­є­ві роз­по­чав ро­бо­ту II Все­укра­їн­ський вій­сько­вий з’їзд, який ухва­лив ва­жли­ві по­ста­но­ви про де­таль­ний план укра­ї­ні­за­ції вій­ська. Го­ло­вою Все­укра­їн­сько­го Ге­не­раль­но­го вій­сько­во­го ко­мі­те­ту пе­ре­о­бра­но Си­мо­на Пе­тлю­ру. 1928 — за­ги­нув Ру­ал Амунд­сен, нор­везь­кий по­ляр­ний до­слі­дник, ко­трий пер­шим до­сяг Пів­ден­но­го по­лю­су. Він по­спі­шав не­ве­ли­ким лі­та­ком на роз­шу­ки зни­клої екс­пе­ди­ції іта­лій­сько­го ман­дрів­ни­ка Ум­бер­то Но­бі­ле, по­при те, що їхні осо­би­сті вза­є­ми­ни бу­ли скла­дни­ми. 1936 — по­мер Ма­ксим Горь­кий (Оле­ксій Пе­шков), знаменитий ро­сій­ський пи­сьмен­ник (тво­ри: «Ма­ти», «Спра­ва Ар­та­мо­но­вих», Жи­т­тя Кли­ма Сам­гі­на»). Йо­го смерть Ста­лін та йо­го ото­че­н­ня ви­ко­ри­ста­ли як при­від для ще біль­шо­го роз­ма­ху по­лі­ти­чно­го те­ро­ру. На­ро­див­ся 1868 р. Ві­до­мо та­кож, що в 1920 — 1930 ро­ках пу­блі­чно за­пе­ре­чу­вав існу­ва­н­ня самостійної укра­їн­ської мо­ви. 1939 — від­кри­то пам’ятник Та­ра­со­ві Шев­чен­ку на йо­го мо­ги­лі в Ка­не­ві. 1942 — на­ро­див­ся Пол Мак­кар­тні, бри­тан­ський му­зи­кант (гурт «Бі­тлз»). 1949 — на­ро­ди­ли­ся бра­ти-бли­зню­ки Ка­чин­ські — Лех ( пре­зи­дент Поль­щі з 2005 р., за­ги­нув в авіа­ка­та­стро­фі 2010 р.) та Яро­слав ( прем’ єр- мі­ністр Поль­щі у 2006—2007 рр.). 1974 — по­мер Ге­ор­гій Жу­ков, мар­шал Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. На­ро­див­ся 1896 р. 1993 — по­мер Іван Гон­чар, укра­їн­ський скуль­птор, гра­фік, ма­ляр, етно­граф. На­ро­див­ся 1911 р.

1681 р.

1993 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.