Ку­ди ді­ва­є­ться до­по­мо­га?

Ка­над­ські акти­ві­сти звер­ну­ли­ся до пред­став­ни­ків вла­ди Укра­ї­ни з офі­цій­ним ли­стом про не­на­ле­жне ре­чо­ве за­без­пе­че­н­ня сол­да­тів. За від­су­тно­сті по­яснень — подаль­шу під­трим­ку зве­дуть до мі­ні­му­му. «День» на­ма­гав­ся ро­зі­бра­ти­ся, в чо­му во­ни пра­ві, а в чо­му — не з

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ка­над­ські акти­ві­сти звер­ну­ли­ся до пред­став­ни­ків вла­ди Укра­ї­ни з офі­цій­ним ли­стом про не­на­ле­жне ре­чо­ве за­без­пе­че­н­ня сол­да­тів. За від­су­тно­сті по­яснень — подаль­шу під­трим­ку зве­дуть до мі­ні­му­му. «День» на­ма­гав­ся ро­зі­бра­ти­ся, в чо­му во­ни пра­ві, а в чо­му — не зов­сім

Не­що­дав­но кіль­ка во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій Ка­на­ди на­ді­сла­ли від­кри­те звер­не­н­ня на ім’ я Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, прем’ єр­мі­ні­стра та го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди. Схви­лю­вав ка­над­ців не­що­дав­ній фі­нан­со­вий ау­дит у Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни, ко­трий ви­я­вив не­ста­чу ко­штів роз­мі­ром 382 міль­йо­ни гри­вень, а та­кож те, що « від во­лон­те­рів при Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни ми чу­є­мо про жа­хли­ву тя­га­ни­ну під час ре­а­лі­за­ції дер­жав­них кон­тра­ктів, про бай­ду­жість дер­жав­них слу­жбов­ців та не­ви­ко­на­н­ня про­фе­сій­них обов’ яз­ків у всіх ор­га­нах вла­ди, про ко­ру­пцію, ра­зом з уря­дом Ка­на­ди ми вже біль­ше ро­ку до­по­ма­га­є­мо вій­сько­вим, які во­ю­ють на схо­ді Укра­ї­ни, по­ра­не­ним та ци­віль­ним, пе­ре­се­лен­цям. Во­лон­те­ра­ми Ка­на­ди за­ку­пле­но ре­чей та пе­ре­да­но ко­шта­ми де­ся­тки міль­йо­нів до­ла­рів, від­прав­ле­ні ти­ся­чі тонн ван­та­жу » , пи­шуть акти­ві­сти.

Однак фінансова під­трим­ка се­ред ка­над­ців змен­шу­є­ться, бо не ро­зу­мі­ють, ку­ди вся та до­по­мо­га ді­ва­є­ться, чо­му до­сі не за­кри­то по­тре­би у фор­мі та бер­цях, чо­му є за­трим­ки із зар­пла­тнею вій­сько­во­слу­жбов­цям? Во­лон­те­ри ви­ма­га­ють до 31 ли­пня цьо­го ро­ку да­ти від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня, а ще че­ка­ють від Мі­н­обо­ро­ни на « роз­гор­ну­тий план кро­ків, на­прав­ле­них на бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю та при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті вин­них за зни­кне­н­ня май­же 400 міль­йо­нів гри­вень під час не­що­дав­ньо­го ау­ди­ту » . Очі­ку­ють на змі­стов­ну від­по­відь у фор­мі від­кри­то­го зві­ту чи від­кри­тої пре­скон­фе­рен­ції. Якщо ре­зуль­та­ту не бу­де, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції бу­дуть ра­ди­ти пред­став­ни­кам уря­ду та пар­ла­мен­ту Ка­на­ди змі­ни­ти стра­те­гію під­трим­ки Укра­ї­ни і зве­сти до мі­ні­му­му спів­пра­цю з на­ши­ми вла­дни­ми стру­кту­ра­ми.

«МИ НЕ МО­ЖЕ­МО ПЕ­РЕ­КО­НА­ТИ ЛЮ­ДЕЙ ДО­ПО­МА­ГА­ТИ»

« День » за пи тав од ну з ав то рів звер­не­н­ня Ан­то­ні­ну Кум­ку, що ж ста­ло то­чкою ки­пі­н­ня, що канадці пі шли на та кий крок ( до ре чі, во - лон­тер­ка у трав­ні бу­ла в Укра­ї­ні з про ек том що до про те зу ван ня на - ших по ра не них бій ців, у Ка на ді зна­йшла лі­ка­рів, ко­трі по­го­ди­лись при­їха­ти і по­ді­ли­ти­ся сво­їм до­сві­дом з укра­їн­ськи­ми ме­ди­ка­ми).

« За пи тан ня від пред с тав ни ків гро­мад ти­пу «Скіль­ки вже мо­жна? Що дер­жа­ва ро­бить?» зму­си­ли пі­ти на та кий крок. Ка на да вже стіль ки пе ре да ла, не мо жуть во - лон те ри усю ар мію за без пе чи ти, для цьо­го існує дер­жа­ва. А як ре­зуль­тат та­ко­го не­ро­зу­мі­н­ня — над­зви чай но змен ши ли ся фі нан со ві над­хо­дже­н­ня до во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій та до­нор­ської під­трим­ки ар­мії Укра­ї­ни в Ка­на­ді. Ми про­сто не мо­же­мо пе­ре­ко­на­ти лю­дей до­по­ма­га­ти, мас­шта­би до­по­мо­ги змен­ши­ли­ся у ра­зи. Це не озна­чає, що зов сім при пи ни ла ся під трим ка, але лю­ди по­ча­ли біль­ше да­ва­ти на ді тей, по ра не них ве те ра нів, бо на ар­мію «скіль­ки не да­си, усе те са­ме», — від­пи­са­ла нам на за­пи­та­н­ня Ан­то­ні­на Кум­ка.

Ра зом з ко ле га ми мі сяць че ка - ти муть на ре ак цію від Укра ї ни, да лі на ді шлють цей лист ще раз, як що зно ву не бу де від по ві ді, ор - га­ні­зу­ють прес-кон­фе­рен­цію са­мі, але для зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми ка­над­сько­го пар­ла­мен­ту та уря­ду, щоб обго­во­ри­ти подаль­шу до­по­мо­гу Укра ї ни. Від звер нен ня ка - надсь ких во лон те рів ми ну ло ча су не біль ше, ніж тиж день. Пер шим від ре а гу ва ло По соль ст во Укра ї ни в Ка на ді, за про сив ши ак ти віс тів на зу стріч. У нас по ки всі мов - чать. Ко мен та рі да ють ук ра їнсь кі во­лон­тер­ські ор­га­ні­за­ції, одні під­три му ють та дя ку ють ді ас по рі за та кий крок. Де хто ра дить Мі но - бо ро ни дій с но пі ти шля хом про зо - рос ті та від кри тос ті, по яс ни ти си - ту а цію із за без пе чен ням та кош - та ми, щоб зня ти на пру гу в сус - піль ст ві. Ін­ші ре ко мен ду ють ка - над цям шу ка ти пар т не рів се ред ук ра їнсь ких во лон терсь ких груп, пе ре ві ре них та на дій них. Бо над - си ла ти все до Мі но бо ро ни — як у прір ву.

МІ­НІ­СТЕР­СТВУ БРА­КУЄ ЩЕ МІ­ЛЬЯРД ГРИ­ВЕНЬ, ЩОБ ВДЯ­ГНУ­ТИ СОЛ­ДА­ТІВ

На офі­цій­ний за­пит «Дня» до Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, як бу­дуть ре­а­гу­ва­ти на від­кри­те звер­не­н­ня ка­над­ців, від прес-слу­жби отри­ма­ли усне по­ясне­н­ня: оскіль­ки в адре­са­тах ли­ста ві­дом­ство не зна­чи­ться, щось ко­мен­ту­ва­ти бу­дуть ли­ше пі­сля ре­а­кції Пре­зи­ден­та, прем’єра та спі­ке­ра. Хо­ча звер­не­н­ня сто­су­є­ться ді­яль­но­сті са­ме цьо­го ві­дом­ства.

Біль­ше ін­фор­ма­ції на­да­ла Нел­лі Стель мах, ди рек тор Де пар та - мен­ту ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня МО ( з « Во лон терсь ко го де сан ту в Мі ніс тер ст ві обо ро ни » ) . За ка - над­ську до­по­мо­гу у ві­дом­стві ду­же вдя­чні, па­ні Нел­лі зга­дує, як на­ді­сла ні 30 ти сяч ком п лек тів фор ми сут­тє­во вря­ту­ва­ли че­твер­ту хви­лю мо­бі­лі­за­ції. Але ар­мія в нас не го­ла й бо са, за її сло ва ми, ка над ці мо - жуть ду ма ти і пи са ти те, що вва - жа­ють за по­трі­бне, а якщо ми са­мі со­бі не до­по­мо­же­мо, то ні­хто за нас цьо­го не зро­бить.

Що­до за­трим­ки за­ро­бі­тної пла­ти, на що на­рі­ка­ли ка­над­ські акти­віс ти, то пи тан ня ви рі шу єть ся. А вся проб ле ма в то му, що у нас не - має елек т рон но го обі гу до ку мен - тів, то­му всі пе­ре­дис­ло­ка­ції сол­дат ро­блять в па­пе­ро­во­му ре­жи­мі, а це дов­го. За­без­пе­чи­ти ре­ча­ми усю ар­мію на­ма­га­ю­ться, як мо­жуть, про­те гро­шо­во­го ре­сур­су не ви­ста­чає, ще мі­льярд гри­вень МО про­сить в уря ду на ре чо ве за без пе чен ня. Бо те, що ви ді ле но з бюд же ту цьо го - річ, по­криє ли­ше 55% по­треб.

НО­ВІ ДО­ГО­ВО­РИ, НО­ВА ФОР­МА І ДАВ­НІ ПО­ЯСНЕ­Н­НЯ

«Це по-скром­но­му, щоб за­без­пе­чи­ти ар­мію, а щоб ро­би­ти за­пас, вза­га­лі гро­шей не­має. У пер­шу чер­гу тре­ба одяг­ти мо­бі­лі­за­цію та при­зов. То­рік бу­ло ви­ді­ле­но 25% з бю­дже­ту на ре­чо­ве за­без­пе­че­н­ня, а 10 ро­ків до цьо­го що­ро­ку ви­ді­ля­ли тіль­ки 5% від по­тре­би. У нас бу­ли по­ро­жні скла­ди на по­ча­тку вій­сько­вих дій. У нас збіль­ши­лись ЗСУ, ми одя­гли че­твер­ту хви­лю мо­бі­лі­за­ції, одя­гли п’яту, ве­сня­ний при­зив, скла­да­є­мо на скла­ди ре­чі для шо­стої хви­лі мо­бі­лі­за­ції. Ко­ли ми збе­ре­мо цю кіль­кість, бу­де­мо по-но­во­му одя­га­ти всю ар­мію. Об’єм за­мов­лень ду­же ве­ли­кий, а на­ша лег­ка про­ми­сло­вість ви­яви­ла­ся не­го­то­ва до цьо­го», — про­ко­мен­ту­ва­ла Нел­лі Стель­мах.

Да­лі чи­нов­ник-во­лон­тер роз­по­ві­ла про вже під­пи­са­ні кон­тра­кти та до­го­во­ри на 160 ти­сяч лі­тніх по­льо­вих ко­стю­мів, 200 ти­сяч бер­ців, що вже над­хо­дять у вій­ська. Цьо­го ро­ку за­твер­ди­ли но­ві те­хні­чні умо­ви на тка­ни­ну, яка вже не бу­де го­рі­ти на сол­да­то­ві, утвер­ди­ли но­вий лі­тній ко­стюм, який за­мов­лять про­тя­гом двох ти­жнів. «До­став­ле­но 80 ти­сяч цих ко­стю­мів, за­кон­тра­кто­ва­но 155 ти­сяч і плюс ще 180 ти­сяч бу­де за­ку­пле­но. Че­рез мі­сяць, ду­маю, все це на­ла­го­ди­ться», — за­пев­ни­ла Нел­лі Стель­мах.

Ще одне спро­сту­ва­н­ня сто­су­ва­ло­ся фі­нан­со­во­го ау­ди­ту. За по­яс - не­н­ня­ми Стель­мах, це ци­фри за ми­ну­лі ро­ки, «і ска­за­ти, що їх в МО ро­зі­кра­ли, не мо­жна, це бу­ло до нас». Що від­бу­ва­є­ться «за нас», нам на­че по­ясни­ли, але та­кі за­спо­кій­ли­ві коментарі не­хай не роз­сла­бля­ють. Ра­но ще.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.