Ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

300 лю­дей зі­бра­ли­ся вчо­ра вран­ці на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті за іні­ці­а­ти­ви Асо­ці­а­ції ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва, щоб про­де­мон­стру­ва­ти усім, що цим транс­порт­ним за­со­бом мо­жна і вар­то ко­ри­сту­ва­ти­ся не ли­ше у віль­ний час, а й пов­но­цін­но їзди­ти ним на ро­бо­ту.

«Ми пра­гне­мо при­вер­ну­ти ува­гу до то­го, що за­раз ве­ли­ка кіль­кість лю­дей пе­ре­сі­дає на ве­ло­си­пед, то­му не­об­хі­дні більш які­сні умо­ви ру­ху, — роз­по­від­ає ко­ор­ди­на­тор із пи­тань ро­бо­ти у мі­сті Ки­є­ві Асо­ці­а­ції ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва, ра­дник мі­сько­го го­ло­ви з пи­тань роз­ви­тку ве­ло­ін­фра­стру­кту­ри Ксе­нія Се­ме­но­ва. — За­раз ство­рю­є­ться ве­ло­си­пе­дний мар­шрут на Тро­є­щи­ну. Во­дії все біль­ше звер­та­ють ува­гу на те, що ве­ло­си­пе­ди­сти теж є уча­сни­ка­ми до­ро­жньо­го ру­ху. Але хо­ті­ло­ся б, щоб спра­ва ру­ха­ла­ся швид­ше, адже це ва­жли­ва іні­ці­а­ти­ва, яка до­по­мо­же роз­ван­та­жи­ти транс­порт­ну си­сте­му сто­ли­ці».

Окрім ви­рі­ше­н­ня про­блем транс­порт­ної си­сте­ми, лю­ди, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ве­ло­си­пе­ди у по- всяк­ден­но­му жит­ті, та­кож змен­шу­ють не­га­тив­ний вплив на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, роз­по­від­ає спів­ор­га­ні­за­тор акції, акти­віс­тка «Еко­цен­тру» Єв­ге­нія Кравченко. «Ми до­лу­чи­ли­ся до цьо­го за­хо­ду в рам­ках ти­жня ста­лої енер­ге­ти­ки, то­му акцент ро­би­мо на то­му, що ве­ло­си­пед — це ін­стру­мент, який мо­же змен­ши­ти не­га­тив­ний вплив на дов­кі­л­ля. Ав­то­мо­бі­лі — це ви­кид CO2, який є го­лов­ною при­чи­ною змін клі­ма­ту. А ве­ло­си­пе­ди­сти не ли­ше при­но­сять ко­ристь мі­сту, яке стає більш мо­біль­ним, а й впли­ва­ють на гло­баль­не пи­та­н­ня»,— по­яснює акти­віс­тка.

Від­ві­дав за­хід та­кож мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни Ігор Шев­чен­ко, який не­що­дав­но на сво­їй пер­со­наль­ній сто­рін­ці у ме­ре­жі Facebook не­га­тив­но ви­сло­вив­ся що­до ве­ло­про­бі­гу цен­тром Ки­є­ва. На дум­ку мі­ні­стра, він про­во­кує за­тя­жні за­то­ри. Участь па­на Шев­чен­ка в акції ве­ло­си­пе­ди­сти роз­ці­ни­ли як ре­а­бі­лі­та­цію та ра­до прийня­ли йо­го до сво­єї спіль­но­ти. Сам же Ігор Шев­чен­ко ви­сло­вив під­трим­ку ве­ло­си­пе­дно­му ру­ху Ки­є­ва та анон­су­вав за­охо­че­н­ня для спів­ро­бі­тни­ків Мі­ні­стер­ства, які змі­нять ма­ши­ну на ве­ло­си­пед. « Ки­їв не над­то при­сто­со­ва­ний для ве­ло­си­пе­дно­го ру­ху, і вар­то пра­цю­ва­ти над по­кра­ще­н­ням транс­порт­них умов. За­раз не ви­ста­чає ве­ло­си­пе­дних до­рі­жок, пар­ко­вок, у гро­мад­сько­му транс­пор­ті від­су­тні при­строї, де мо­жна пе­ре­во­зи­ти ве­ло­си­пе­ди, то­му лю­ди і не ра­до по­го­джу­ю­ться їх ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. Що­до на­шо­го Мі­ні­стер­ства, ми на­ра­зі пла­ну­є­мо спе­ці­аль­ну про­гра­му фі­нан­со­во­го за­охо­че­н­ня для спів­ро­бі­тни­ків, які бу­дуть їзди­ти на ро­бо­ту на ве­ло­си­пе­дах. Та­кож зби­ра­є­мо­ся вста­но­ви­ти ду­шо­ві та обла­дна­ти на ву­ли­ці спе­ці­аль­ні пар­ков­ки», — роз­по­вів мі­ністр.

Акція «Ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту» три­ває п’ятий рік по­спіль. Цьо­го ро­ку її пла­ну­ють про­ве­сти три­чі. За­га­лом, до вчо­ра­шньої акції до­лу­чи­ло­ся близь­ко ти­ся­чі осіб.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.