«Ні­чні се­ре­на­ди» бі­ля... МЗС

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Пе­ред бу­дів­лею Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни ви­сту­пить На­ціо­наль­ний ка­мер­ний ан­самбль « Ки­їв­ські со­лі­сти» під ору­дою го­лов­но­го ди­ри­ген­та Дми­тра Яблон­сько­го. Це бу­де кон­церт кла­си­чної му­зи­ки під від­кри­тим не­бом. Акція на­зи­ва­є­ться «Ні­чні се­ре­на­ди» і при­свя­че­на укра­їн­ським в’ язням, яких ни­ні не­за­кон­но утри­мує Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція. Ці лю­ди за­слу­го­ву­ють на під­трим­ку укра­їн­ців і всьо­го між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства, яке ґрун­ту­є­ться на по­ва­зі прав лю­ди­ни і вер­хо­вен­ства правосуддя, по­ві­дом­ляє прес­слу­жба МЗС Укра­ї­ни.

Ор­га­ні­за­то­ри ве­чо­ра під­кре­слю­ють, що про­стір пе­ред МЗС (між фа­са­дом та ко­ло­на­ми бу­дів­лі) має уні­каль­ні аку­сти­чні вла­сти­во­сті, про­ект «Ні­чні се­ре­на­ди» є кро­ком у роз­ви­тку Мі­ні­стер­ства не ли­ше як по­лі­ти­чно­го, а й ми­сте­цько­го про­сто­ру. Кон­церт роз­по­чне­ться о 21.00. «Ки­їв­ські со­лі­сти» пред­став­лять про­гра­му, в якій лу­на­ти­муть тво­ри Мо­цар­та, Двор­жа­ка, Грі­га, Мен­дель­со­на, Чай­ков­сько­го, Ел­га­ра, Крей­сле­ра, Штра­у­са і П’яцол­ли, а се­ре­на­ди і ме­ло­дії, які на­ро­ди­ли­ся сво­го ча­су під те­плим не­бом Іта­лії та Іспа­нії, по-но­во­му зву­ча­ти­муть під ні­чним укра­їн­ським не­бом в істо­ри­чно­му мі­сці — на Ми­хай­лів­ській пло­щі...

Сьо­го­дні від­бу­де­ться кон­церт, при­свя­че­ний укра­їн­ським в’язням, ко­трих не­за­кон­но утри­мує Ро­сія

ФО­ТО З АР­ХІ­ВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.