Пи­ріг для «тен­дер­ної ма­фії»

Учо­ра акти­ві­сти пі­ке­ту­ва­ли Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я, щоб за­ку­пів­лі лі­ків тер­мі­но­во пе­ре­да­ли між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

До мі­ні­стер­ства при­не­сли пил­ку і ве­ли­че­зний пи­ріг із на­пи­сом «4 мі­льяр­ди гри­вень» — стіль­ки ко­штів дер­жа­ва ви­ді­ли­ла на при­дба­н­ня ме­ди­ка­мен­тів цьо­го ро­ку. Пі­ке­ту­валь­ни­ки роз­рі­за­ли го­сти­нець — так «роз­пи­лю­ють» гро­ші бю­дже­тно­го «пи­ро­га» чи­нов­ни­ки, які опі­ку­ю­ться тен­де­ра­ми. Та­кож акти­ві­сти опри­лю­дни­ли звер­не­н­ня до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, в яко­му по­про­си­ли очіль­ни­ка дер­жа­ви спри­я­ти ви­ко­нан­ню за­ко­нів №269-VIII та №332-VIII, зав­дя­ки яким за­ку­пів­лі лі­ків мо­жна пе­ре­да­ти між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям.

Зга­да­ні за­ко­ни пар­ла­мент прийняв кіль­ка мі­ся­ців то­му, не­що­дав­но їх під­пи­сав Пре­зи­дент. Пе­ре­да­ча за­ку­пі­вель між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям є пун­ктом Ко­а­лі­цій­ної уго­ди Вер­хов­ної Ра­ди і ва­жли­вим ан­ти­ко­ру­пцій­ним кро­ком у про­гра­мі ді­яль­но­сті Ка­бмі­ну на цей рік. Втім, акти­ві­сти за­зна­ча­ють: МОЗ зри­ває ви­ко­на­н­ня цих за­ко­нів, що ви­гі­дно «тен­дер­ній ма­фії», яка ро­ка­ми на­жи­ва­є­ться на за­ку­пів­лях лі­ків.

«То­рік 50% бю­дже­ту на за­ку­пів­лю лі­ків отри­ма­ло шість ком­па­ній. Чо­ти­ри з них кон­тро­лює одна лю­ди­на, — роз­по­від­ає го­ло­ва прав­лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції» Ві­та­лій Ша­бу­нін. — Ко­ру­пцій­на ча­сти­на укра­їн­сько­го фар­ма­цев­ти­чно­го рин­ку на­стіль­ки мі­цно зро­сла­ся з мі­ні­стер­ством, що єди­ний спо­сіб ро­зі­рва­ти цей «по­ро­чний круг» — ви­ве­сти дер­жза­ку­пів­лі за ме­жі Укра­ї­ни». Основ­ни­ми мо­но­по­лі­ста­ми фар­ма­цев­ти­чно­го рин­ку акти­ві­сти на­зи­ва­ють Пе­тра Ба­грія та Бо­ри­са Ли­тов­сько­го.

За­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Ігор Пе­ре­гі­нець ви­йшов до про­те­сту­валь­ни­ків і про­ко­мен­ту­вав си­ту­а­цію: «Ко­ру­пцій­ні схе­ми, які існу­ва­ли дав­но, ма­ють роз­плу­ту­ва­ти ком­пе­тен­тні ор­га­ни. Ми у МОЗ пі­де­мо на все, щоб ні­ве­лю­ва­ти но­ві ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки. Та­кож на­ше мі­ні­стер­ство під­три­мує про­ве­де­н­ня за­ку­пі­вель че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції. Але ухва­ле­н­ня від­по­від­них за­ко­нів не за­пу­скає ці про­це­си ав­то­ма­ти­чно. Ми під­го­ту­ва­ли не­об­хі­дні пі­дза­кон­ні акти, за­раз їх по­го­джу­ють у цен­траль­них ор­га­нах ви­ко­нав­чої вла­ди. Па­ра­лель­но ми про­во­ди­мо пе­ре­го­во­ри з між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, щоб во­ни по­ча­ли скла­да­ти пе­ре­лік лі­ків, які мо­жуть за­ку­пи­ти за­раз. Але ми му­си­мо пра­цю­ва­ти і по на­ціо­наль­них за­ку­пів­лях, щоб не ри­зи­ку­ва­ти здо­ров’ям па­ці­єн­тів».

Акти­ві­сти акцен­ту­ють, що си­ту­а­ція з ме­ди­ка­мен­та­ми в Укра­ї­ні є ка­та­стро­фі­чною. Не­має ва­кцин, пре­па­ра­тів хі­міо­те­ра­пії, ВІЛ-по­зи­тив­ні па­ці­єн­ти «до­ї­да­ють» лі­ки, які зна­йшла для них бла­го­дій­на ор­га­ні­за­ція. «Па­ці­єн­ти ку­пу­ють ме­ди­ка­мен­ти за вла­сні гро­ші, на­віть на чор­но­му рин­ку. Між­на­ро­дні та все­укра­їн­ські стру­кту­ри за­ку­по­ву­ють для па­ці­єн­тів ме­ди­ка­мен­ти вла­сним ко­штом, щоб ком­пен­су­ва­ти дефіцит лі­ків, — обу­рю­є­ться го­ло­ва бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» Дми­тро Ше­рем­бей. — Усі ре­гіо­наль­ні за­ку­пів­лі в Укра­ї­ні за­бло­ко­ва­ні, на­ціо­наль­ні ще не по­ча­ли, між­на­ро­дні не хо­чуть про­во­ди­ти. Та­кої дур­ної си­ту­а­ції у нас ні­ко­ли не бу­ло».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.