Три з во­сьми...

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У де­пу­та­тів ли­ши­ло­ся кіль­ка днів, аби ухва­ли­ти всі за­ко­но­про­е­кти для отри­ма­н­ня кре­ди­ту МВФ

ста­ли ви­ма­га­ти ста­ви­ти на під­твер­дже­н­ня пра­кти­чно ко­жну по­прав­ку. Вра­хо­ву­ю­чи за­галь­ну атмо­сфе­ру вчо­ра­шньо­го дня в Ра­ді, на­віть де­пу­та­ти по­ча­ли го­во­ри­ти, що ді­ла не бу­де і це роз­тя­гне­ться до ве­чо­ра. Однак пі­сля за­кли­ку спі­ке­ра при­ско­ри­ти­ся і го­ло­су­ва­ти тіль­ки за дій­сно ва­жли­ві пун­кти, на­ро­дні де­пу­та­ти оду­ма­ли­ся. Принципово ва­жли­вою і дис­ку­сій­ною ви­явив­ся по­прав­ка 103, яка збе­рі­гає підзві­тно­сті Нац­бан­ку пар­ла­мен­ту. 234 го­ло­са­ми «за» де­пу­та­ти збе­ре­гли підзві­тність гла­ви НБУ! «Це прин­ци­по­ва ви­мо­га, на чо­му на­по­ля­га- ли біль­шість чле­нів ко­мі­те­ту та я осо­би­сто... У пар­ла­мент­сько- пре­зи­дент­ській ре­спу­блі­ці ре­гу­ля­тор по­ви­нен за­ли­ша­ти­ся під­кон­троль­ний го­лов­но­му за­ко­но­дав­чо­му ор­га­ну. Нам спо­ча­тку про­по­ну­ва­ли в за­ко­ні за­мі­ни­ти нор­му про підзві­тність ре­гу­ля­то­ра і без­по­се­ре­дньо гла­ви НБУ та за­сту­пни­ків на по­ня­т­тя «вза­є­мо­дія» з пар­ла­мен­том», — роз­по­вів гла­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Сер­гій Ри­бал­ка. Для ро­зу­мі­н­ня, на­яв­ність са­ме ці­єї нор­ми по су­ті озна­чає, що при­хід го­ло­ви НБУ у Ра­ду в ра­зі не­за­до­віль­но­го зві­ту мо­же за­вер­ши­ти­ся де­пу­тат­ською іні­ці­а­ти­вою пе­ред пре­зи­ден­том про від­став­ку. Втім є й плю­си для ре­гу­ля­то­ра в цьо­му до­ку­мен­ті: за­бо­ро­ня­є­ться вста­нов­лю­ва­ти су­му обов’яз­ко­во­го пе­ре­ра­ху­ва­н­ня до держ­бю­дже­ту ко­штів від На­ціо­наль­но­го бан­ку. А за­ко­но­про­ект №2743 вно­сить від­по­від­ні змі­ни по пе­ре­ра­ху­ва­н­нях до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу.

На дру­ге чи­та­н­ня за ско­ро­че­ною про­це­ду­рою від­пра­ви­ли за­ко­но­про­ект №2045а про удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб та ви­ве­де­н­ня не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків з рин­ку.

Тож де­пу­та­там ли­ши­ло­ся ви­зна­чи­ти­ся ще за п’ятьма за­ко­но­про­е­кта­ми. Якщо нар­де­пи і їх про­го­ло­су­ють (як то­го хо­че Ка­бмін), то ви­ді­ле­н­ня 1,7 мі­льяр­да до­ла­рів в рам­ках дру­го­го тран­шу МВФ від­бу­де­ться без про­блем. Але зро­би­ти це пар­ла­мент має до кін­ця цьо­го се­сій­но­го ти­жня, аби за­ко­но­дав­чі «до­ся­гне­н­ня» по­тра­пи­ли в звіт мі­сії МВФ, яка на по­ча­тку ли­пня зві­ту­ва­ти­ме пе­ред ра­дою Фон­ду. Тож ли­ши­ло­ся фа­кти­чно 2 дні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.