«112 Укра­ї­на» отри­мав тре­тє по­пе­ре­дже­н­ня

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Да­лі — штраф і мо­жли­ве по­збав­ле­н­ня ци­фро­вої лі­цен­зії че­рез суд

Учо­ра На­ціо­наль­на ра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня ви­не­сла тре­тє по­пе­ре­дже­н­ня ком­па­ні­ям, які об’єд­на­ні в ме­ре­жу те­ле­ка­на­лу «112 Укра­ї­на». При­чи­на — не­від­по­від­ність кон­тен­ту лі­цен­зі­ям. Ком­па­нії отри­ма­ли свої ци­фро­ві лі­цен­зії на ре­гіо­наль­но­му кон­кур­сі, але фа­кти­чно по них мо­вить за­галь­но­на­ціо­наль­ний ка­нал. Вар­то за­зна­чи­ти, що у «112 Укра­ї­на» є су­пу­тни­ко­ва лі­цен­зія, пе­ре­о­форм­ле­на На­цра­дою, тож те­ле­ка­нал, на­віть якщо йо­го по­збав­лять ци­фро­вої лі­цен­зії, змо­же про­дов­жу­ва­ти мо­ви­ти.

Для при­ве­де­н­ня про­грам­но­го на­пов­не­н­ня у від­по­від­ність «112 Укра­ї­на» має два ти­жні. Якщо за цей час ка­нал ні­чо­го не змі­нить На­цра­да швид­ше за все по­дасть до су­ду звер­не­н­ня про ану­лю­ва­н­ня лі­цен­зії. Як вва­жає го­ло­ва На­цра­ди Юрій Ар­те­мен­ко, у су­ду не бу­де ні­яких під­став при­йма­ти ін­ше (по­зи­тив­не для «112». — Авт.) рі­ше­н­ня, ко­ли по­ру­шу­ю­ться пра­ва те­ри­то­рі­аль­них гро­мад і ре­гіо­наль­них ТРК. Та­кож у ре­гу­ля­тор­но­му ор­га­ні за­зна­чи­ли, що у них є по­над 20 ли­стів від ре­гіо­наль­них ТРК з ви­мо­га­ми пе­ре­гля­ну­ти рі­ше­н­ня по ре­гіо­наль­но­му кон­кур­су, а та­кож їх під­три­мує Ко­мі­тет з пи­тань сво­бо­ди сло­ва та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки.

— Пер­ший склад вла­сни­ків «112 Укра­ї­на» вкрав лі­цен­зії у ре­гіо­наль­них ка­на­лів, а во­ни про це за­бу­ва­ють. За­мість цьо­го — ма­ні­пу­лю­ють «сво­бо­дою сло­ва», — ко­мен­тує «Дню» Юрій АР­ТЕ­МЕН­КО. — Спра­ва ду­же про­ста. Сво­го ча­су був про­ве­де­ний кон­курс на ци­фро­ве мов­ле­н­ня. У за­галь­но­на­ціо­наль­но­му кон­кур­сі бу­ло біль­ше місць ніж пре­тен­ден­тів, і то­му з’яви­ли­ся по­ро­жні ком­па­нії-пу­сти­шки, які не існу­ва­ли до про­ве­де­н­ня кон­кур­су, але отри­ма­ли лі­цен­зії. У ре­гіо­наль­но­му кон­кур­сі си­ту­а­ція бу­ла скла­дні­ша. На ко­жну область ви­ді­ля­ло­ся 4 мі­сця, і зде­біль­шо­го, кіль­кість на­яв­них ло­каль­них мов­ни­ків пе­ре­ви­щу­ва­ла цю кіль­кість місць. В Оде­сі, За­по­ріж­жі, Ми­ко­ла­є­ві є кіль­ка де­ся­тків пре­тен­ден­тів. Ви­гра­ва­ла ОДТРК цьо­го ре­гіо­ну, одна­дві мі­сце­ві ком­па­нії, а тре­тє-че­твер­те мі­сце від­да­ва­ло­ся ком­па­ні­ям­пу­сти­шкам. Гру­па ком­па­ній «112 Укра­ї­на» бу­ла ство­ре­на під кон­курс, за ни­ми не бу­ло ні ав­то­ри­те­ту, ні до­сві­ду, але во­ни ска­за­ли, що бу­дуть кра­щи­ми, бо у них є фі­нан­су­ва­н­ня. Як на ме­не, бу­ла змо­ва між ком­па­ні­я­ми «112 Укра­ї­на» і ко­ли­шнім скла­дом На­цра­ди. За бор­том опи­ни­ли­ся ТРК Алекс у За­по­ріж­жі, ТРК «Simon» у Хар­ко­ві, ZIK у Льво­ві... У нас не бу­ло би пи­тань до «112», як­би во­ни ви­ко­ну­ва­ли кон­це­пцію ре­гіо­наль­но­го мов­ле­н­ня. До то­го ж, у пе­рі­од де­цен­тра­лі­за­ції ре­гіо­наль­ні новини над­зви­чай­но ва­жли­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.