У Ра­ді Єв­ро­пи роз­кри­ти­ку­ва­ли пла­ни Бу­да­пе­шта від­го­ро­ди­ти­ся му­ром від Сер­бії

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Ко­мі­сар Ра­ди Єв­ро­пи з прав лю­ди­ни Нільс Муй­жні­єкс роз­кри­ти­ку­вав пла­ни Угор­щи­ни спо­ру­ди­ти сті­ну на кор­до­ні з Сер­бі­єю, по­ві­дом­ляє ін­форм­а­ген­ція KNA. У сво­є­му Twі­tter Муй­жні­єкс на­пи­сав: « Бу­ло б не­ро­зум­ним з бо­ку Угор­щи­ни спо­ру­ди­ти сті­ну для зу­пи­не­н­ня мі­гран­тів » . На йо­го дум­ку, за­мість то­го щоб ви­сту­па­ти з по­гро­за­ми, Угор­щи­на му­си­ла б на­да­ти бі­жен­цям при­ту­лок. На­га­да­є­мо, на­пе­ре­до­дні прем’єр-мі­ністр Угор­щи­ни Ві­ктор Ор­бан ого­ло­сив про пла­ни зве­де­н­ня чо­ти­ри­ме­тро­вої за­хи­сної сті­ни на кор­до­ні з Сер­бі­єю. Та­ким чи­ном угор­ський уряд пра­гне убез­пе­чи­ти­ся від на­пли­ву мі­гран­тів з кра­їн Близь­ко­го Схо­ду та Афри­ки, кіль­кість яких зна­чно зро­сла про­тя­гом остан­ніх мі­ся­ців. В Угор­щи­ні вва­жа­ють, що вла­да Сер­бії ро­бить не все, щоб зу­пи­ни­ти по­тік про­ха­чів при­тул­ку, що пе­ре­ти­на­ють кор­дон. Ра­ні­ше уряд Угор­щи­ни роз­по­чав кам­па­нію, що за­кли­кає мі­гран­тів не за­би­ра­ти ро­бо­чі мі­сця в угор­ців. Кам­па­нію роз­кри­ти­ку­ва­ли за ксе­но­фо­бію, а Управ­лі­н­ня Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН у спра­вах бі­жен­ців роз­по­ча­ло в Угор­щи­ні остан­ні­ми дня­ми контр-кам­па­нію на за­хист прав бі­жен­ців, на­го­ло­шу­ю­чи на при­кла­дах успі­шної ін­те­гра­ції.

ФО­ТО РЕЙТЕР

18 ЧЕРВ­НЯ 2015 РО­КУ. CЮРЕН. ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ФРАН­ЦІЇ ФРАН­СУА ОЛ­ЛАНД РА­ЗОМ ІЗ ВЕ­ТЕ­РА­НА­МИ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЦЕ­РЕ­МО­НІЇ ВША­НУ­ВА­Н­НЯ 75-РІЧ­ЧЯ ОГО­ЛО­ШЕ­Н­НЯ ГЕ­НЕ­РА­ЛОМ ШАР­ЛЕМ ДЕ ГОЛ­ЛЕМ ПРО­МО­ВИ, В ЯКІЙ ВІН ЗА­КЛИ­КАВ ФРАН­ЦУ­ЗІВ ДО ВІЙ­НИ З ГІ­ТЛЕ­РІВ­СЬКОЮ НІ­МЕЧ­ЧИ­НОЮ

ФО­ТО З САЙ­ТА WWW.COE.INT

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.