Зміна па­ра­дигм

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Про но­ву роль Бер­лі­на у сві­ті

Крім цьо­го, ні­ме­цька по­лі­ти­ка у наш час по­ля­гає у ко­ман­дній грі: Бер­лін бу­де роз­гля­да­ти ін­те­ре­си усіх ін­ших 27 кра­їн-уча­сниць при ви­зна­чен­ні будь-якої спіль­ної по­зи­ції та пе­ред будь-яки­ми ді­я­ми — не­за­ле­жно від су­ті пи­та­н­ня. Та рі­зні кра­ї­ни ЄС по-рі­зно­му спри­йма­ють Ні­меч­чи­ну, і фе­де­раль­ний уряд до­во­лі ча­сто опи­ня­є­ться у дво­зна­чно­му ста­но­ви­щі: «Де­я­кі су­сі­ди ви­ма­га­ють рі­шу­чі­ших дій від нім­ців, а де­я­кі за­пе­ре­чу­ють про­ти силь­ні­шої по­зи­ції Ні­меч­чи­ни — це май­же як По­прав­ка 22, у рам­ках якої нім­цям до­во­ди­ться ви­зна­ча­ти­ся зі сво­єю ро­л­лю».

На тлі кри­зи в Укра­ї­ні Єв­ро­па, ма­ю­чи еко­но­мі­чну си­лу, про­те до­ста­тньо слаб­ку ар­мію та ди­пло­ма- зав­дя­ки, за оцін­кою Асла­на, вда­лій ро­бо­ті Мер­кель та Штайн­майє­ра, осо­бли­во на тлі то­го, що на­віть ба­га­то хто у рі­дній Штайн­майє­ру Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чній пар­тії во­лів би ті­сні­шої спів­пра­ці з Ро­сі­єю.

Обго­во­рю­ю­чи кон­флікт між Укра­ї­ною та Ро­сі­єю, Аслан на­звав не­по­ру­шність кор­до­нів та за­су­дже­н­ня не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му як два на­рі­жні ка­ме­ні по­ряд­ку ден­но­го в ні­ме­цькій по­зи­ції. З дру­го­го бо­ку, по­ста­ча­н­ня зброї і тим па­че від­прав­ку військ до Укра­ї­ни Бер­лін у будь-яко­му ра­зі ка­те­го­ри­чно від­ки­дає: «Ні­меч­чи­на грає на ди­пло­ма­ти­чно­му по­лі, а не вій­сько­во­му», на­го­ло­шує Аслан. Про­те на­віть у ди­пло­ма­ти­чно­му по­лі Мер­кель бу- де до­ста­тньо рі­шу­чою: «Зда­є­ться, во­на ві­рить у по­лі­ти­чне розв’яза­н­ня кон­флі­кту. То­му во­на го­то­ва по­жер­тву­ва­ти ба­га­то чим: ізо­ля­цію Ро­сії не над­то схва­лю­ють пред­став­ни­ки ні­ме­цько­го бі­зне­су, на яких, в основ­но­му, і ґрун­ту­є­ться під­трим­ка її пар­тії». Хо­ча Мер­кель, на­пев­но, втра­ти­ла до­ві­ру до Пу­ті­на, яко­го Аслан на­зи­ває «пов­ні­стю ір­ра­ціо­наль­ним грав­цем», во­на зав­жди по­вин­на огля­да­ти­ся не тіль­ки на єв­ро­пей­ських пар­тне­рів, а й на гро­мад­ську дум­ку в са­мій Ні­меч­чи­ні. «І будь-що, окрім ди­пло­ма­ти­чно­го рі­ше­н­ня, не отри­має під­трим­ки біль­шо­сті нім­ців», ка­же Аслан, до­да­ю­чи, що це мо­же роз­дра­ту­ва­ти і роз­ча­ру­ва­ти ба­га­тьох укра­їн­ців.

Ще одна про­бле­ма: у той же час, як ви­ни­кла кри­за в Укра­ї­ні, са­ма Єв­ро­па пе­ре­бу­ває у гли­бо­кій кри­зі — не ли­ше еко­но­мі­чній, ви­кли­ка­ній про­бле­ма­ми Гре­ції та єв­ро, а й пси­хо­ло­гі­чній. Аслан ви­сло­вив дум­ку, що все біль­ше і біль­ше лю­дей в кра­ї­нах ЄС втра­ча­ють ві­ру у цін­но­сті, на яких Єв­ро­пу, за ве­ли­ким ра­хун­ком, і за­сно­ва­но. По­лі­ти­чна ста­біль­ність, єди­ні стан­дар­ти і ва­лю­та, кон­ти­нент без кор­до­нів — усе це спри­йма­є­ться як да­ність, у той час як глиб­ша ідея десь за­гу­би­ла­ся. Та­ким чи­ном по­дії в Укра­ї­ні мо­жуть як-не­будь на­віть до­по­мог­ти Єв­ро­пі, яка ви­знає, що «цін­но­сті й мо­дель на­шо­го су­спіль­ства є на­стіль­ки при­ва­бли­ви­ми, що у ін­ших кра­ї­нах — на­при­клад, Укра­ї­ні — лю­ди го­то­ві бо­ро­ти­ся і вми­ра­ти за те, щоб до­лу­чи­ти­ся до них».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.