Гон­конг не прийняв пе­кін­ську ре­фор­му ви­бор­чої си­сте­ми

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Чле­ни за­ко­но­дав­чих збо­рів ра­ди Гонконгу від­хи­ли­ли за­про­по­но­ва­ний Пе­кі­ном ва­рі­ант ре­фор­ми ви­бор­чої си­сте­ми. Згі­дно з ним, ви­бо­ри гла­ви ре­гіо­ну 2017 ро­ку пла­ну­ва­ли про­ве­сти се­ред кан­ди­да­тів, за­твер­дже­них Пе­кі­ном, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. З 37 чле­нів за­ко­но­дав­чої ра­ди про­ект ре­фор­ми під­три­ма­ли ли­ше 8 осіб, 28 — ви­сту­пи­ли про­ти. Ра­ні­ше 27 про­де­мо­кра­ти­чних за­ко­но­дав­ців обі­ця­ли го­ло­су­ва­ти про­ти про­е­кту. Во­ни за­яви­ли, що пе­кін­ський ва­рі­ант про­ве­де­н­ня ви­бо­рів, прийня­тий 31 сер­пня 2014 ро­ку, на­дає фаль­ши­ву де­мо­кра­тію. Згі­дно з ним, гон­конг­ці мо­гли б го­ло­су­ва­ти ли­ше за 2— 3 кан­ди­да­тів, ві­ді­бра­них спе­ці­аль­ним ко­мі­те­том, під­кон­троль­ним Пе­кі­ну. З при­во­ду ре­фор­ми ви­бор­чої си­сте­ми у Гон­кон­зі впро­довж двох мі­ся­ців про­хо­дять акції про­те­сту. Уча­сни­ки ви­сту­пів не­вдо­во­ле­ні тим, що спи­сок кан­ди­да­тів на пост го­ло­ви адмі­ні­стра­ції ре­гіо­ну 2017 ро­ку за­твер­джу­ва­ти­муть вла­сті Ки­таю. За сло­ва­ми де­мон­стран­тів, «лю­ди при вла­ді та ки­тай­ська ко­му­ні­сти­чна пар­тія не по­ва­жа­ють на­род Гонконгу». При цьо­му ке­рів­ни­цтво КНР ра­ні­ше за­яв­ля­ло, що жи­те­лі Гонконгу 2017 ро­ку змо­жуть ви­бра­ти гла­ву ре­гіо­ну са­мо­стій­но на за­галь­них ви­бо­рах. По­лі­ція для роз­го­ну де­мон­стран­тів ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла па­ли­ці та сльо­зо­то­чи­вий газ. У цен­трі мі­ста з’яви­ли­ся на­ме­то­ві та­бо­ри уча­сни­ків акцій про­те­сту. За по­ві­дом­ле­н­ня­ми мі­сце­вих ЗМІ, для при­ду­ше­н­ня про­те­стів пла­ну­ва­ли за­лу­чи­ти ки­тай­ську ар­мію.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.