Ге­не­рал Брі­длав: Ро­сія без­від­по­від­аль­на ядер­на кра­ї­на

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Го­лов­но­ко­ман­ду­вач Об’ єд­на­ни­ми зброй­ни­ми си­ла­ми НАТО в Єв­ро­пі аме­ри­кан­ський ге­не­рал Фі­ліп Брі­длав вва­жає, що пла­ни Ро­сії про по­си­ле­н­ня стра­те­гі­чних ядер­них сил — «це не шлях від­по­від­аль­ної ядер­ної дер­жа­ви». «Ри­то­ри­ка, яка по­гли­блює на­пру­же­ність у ядер­ній сфе­рі — без­від­по­від­аль­на», — за­зна­чив Брі­длав, за­кли­кав­ши кра­ї­ни, які ма­ють у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні зброю та­ко­го ти­пу, ста­ви­ти­ся до цьо­го пи­та­н­ня « сер­йо­зно » , — ци­тує ге­не­ра­ла Reuters. На­га­да­є­мо, що ра­ні­ше у вів­то­рок Пу­тін за­явив, що ядер­ні си­ли Ро­сії 2015 ро­ку по­пов­нять по­над 40 міжконтинентальних ба­лі­сти­чних ра­кет. Окрім то­го, він по­гро­зив на­ці­ли­ти свої озбро­є­н­ня на ті кра­ї­ни, «звід­ки ви­хо­дить за­гро­за для Ро­сії». Ко­мен­ту­ю­чи цю за­яву, ге­не­раль­ний се­кре­тар Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су Єнс Стол­тен­берг за­яв­ляв, що сло­ва Ро­сії про по­си­ле­н­ня ядер­них сил «не­прийня­тні і не­без­пе­чні». На тлі зро­ста­ю­чої на­пру­же­но­сті за­хі­дні ЗМІ по­ві­до­ми­ли, що США ма­ють на­мір пе­ре­ки­ну­ти вій­ська до кор­до­нів Ро­сії че­рез во­єн­ну за­гро­зу з бо­ку Мо­скви. У кра­ї­нах схі­дної Єв­ро­пи бу­де роз­мі­ще­но важ­ку те­хні­ку США, в то­му чи­слі тан­ки та ар­ти­ле­рія. Одно­ча­сно до Се­ред­зем­но­го мо­ря пе­ре­ки­да­ю­ться вій­ська мор­ської пі­хо­ти.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.