Ру­слан ТКА­ЧУК: «Iн­ко­ли до­во­ди­ло­ся на­прав­ля­ти во­гонь на се­бе»

Під час бо­йо­вих дій на Лу­ган­щи­ні авіа­на­ві­дник му­сив ма­кси­маль­но на­бли­зи­ти­ся до по­зи­цій бо­йо­ви­ків, зня­ти ко­ор­ди­на­ти і з від­по­від­ни­ми роз­ра­хун­ка­ми пе­ре­да­ти ці да­ні авіа­ції чи ар­ти­ле­рії для зав­да­н­ня уда­ру

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

ле них ко ор ди нат за ле жить ефек тив ність бой о во го по льо - ту. Під час бой о вих дій на Лу - ган щи ні аві а на від ник май ор Рус лан Тка чук му сив мак си - маль но на бли зи ти ся до по зи - цій бой о ви ків, зня ти ко ор ди - на ти і з від по від ни ми роз ра - хун­ка­ми пе­ре­да­ти ці да­ні авіа­ції чи ар ти ле рії для за вдан ня уда ру. Ін­ко ли йо му до во ди ло - ся на прав ля ти во гонь май же на се­бе. Зав­дя­ки ге­ро­ї­зму Ру­сла на ук ра їнсь кі війсь ко ві од - но го ра зу не опи ни ли ся в ото - чен ні. За ге ро їзм, про фе сій - ність і ви со ку від по ві даль - ність бо єць АТО от ри мав но ве при зна чен ня у війсь к ко мат.

«Бу­ва­ло, щоб нас не ото­чи­ли, я зму­ше­ний був во­гонь ар­ти­ле­рії на­прав­ля­ти ма­кси­маль­но близь­ко до се­бе, — го­во­рить Ру­слан. — Дя­ку­ва­ти Бо­гу не по­стра­ждав».

Ру­слан Тка­чук пе­ре­ко­на­ний, що вій­на змі­нює лю­ди­ну. Пе­ре­о­сми­слю­єш свої по­гля­ди, ці­ну­єш жи­т­тя, близь­ких і рі­дних. Ци­ми кри­те­рі­я­ми він і ке­ру­є­ться на но­вій по­са­ді. Офі­цер сьо­го­дні ро­бить усе мо­жли­ве, щоб під­роз­ді­ли Зброй­них сил Укра­ї­ни під час мо­бі­лі­за­ції по­пов­ню­ва­ли­ся мо­ти­во­ва­ни­ми, па­трі­о­ти­чни­ми лю­дьми, які пі­сля від­по­від­ної під­го­тов­ки ста­нуть за­хи­сни­ка­ми Ві­тчи­зни.

ФО­ТО НА­ДА­НО МО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.