На ме­жі на­дмо­жли­во­го

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Юрій ВІЛЕНСЬКИЙ

Збе­рег­ти по­ра­не­но­му, у яко­го ве­ли­кі во­гне­паль­ні ушко­дже­н­ня, ру­ку або но­гу — не­рід­ко ду­же скла­дне зав­да­н­ня. Та­кі ви­кли­ки в умо­вах АТО успі­шно до­ла­ють спе­ці­а­лі­сти Ін­сти­ту­ту трав­ма­то­ло­гії та ор­то­пе­дії НАМН Укра­ї­ни

ін­сти­ту­ту, про­йшли ста­ціо­нар­не лі­ку­ва­н­ня по­над 190 по­ра­не­них в бо­йо­вих ді­ях. 151 па­ці­єн­та бу­ло про­кон­суль­то­ва­но, з ко­ре­гу­ва­н­ням ре­а­бі­лі­та­цій­ної про­гра­ми. Спів­ро­бі­тни­ки ін­сти­ту­ту бра­ли участь у 150 опе­ра­ці­ях за ме­жа­ми уста­но­ви. Зна­чні від­нов­лю­ва­ні зу­си­л­ля, і тут на­сам­пе­ред да­ю­ться в зна­ки осо­бли­ві вмі­н­ня й хі­рур­гі­чні при­йо­ми, ви­па­да­ють якраз на до­лю дру­жно­го ко­ле­кти­ву цьо­го від­ді­ле­н­ня. Це справ­ді єди­на зла­го­дже­на ко­ман­да — во­на ви­ни­кла в сті­нах ін­сти­ту­ту біль­ше двад­ця­ти п’яти ро­ків то­му, ви­су­нув­ши сво­їм прин­ци­пом — при будь-яких по­шко­дже­н­нях, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи но­ві­тні по­зи­ції хі­рур­гії, ма­кси­маль­но збе­рі­га­ти ці­лі­сність тка­нин.

— Ви­йшло так, — го­во­рить ке­рів­ник від­ді­лу, ла­у­ре­ат Дер­жав­ної пре­мі­ї­Украї ни в га­лу­зі на­у­ки та те­хні­ки, до­ктор ме­ди­чних на­ук про­фе­сор Сер­гій Се­ме­но­вич СТРАФУН, — що 1982 р., пі­сля за­кін­че­н­ня Ки­їв­сько­го ме­ди­чно­го ін­сти­ту­ту, на ро­бо­ту до цьо­го фор­по­сту трав­ма­то­ло­гії бу­ло одно­ча­сно на­прав­ле­но, ра­зом зі мною, мо­їх одно­кур­сни­ків Во­ло­ди­ми­ра Ле­ско­ва, Ан­дрія Ля­ба­жа та Іго­ря Ку­рін­но­го. Не­за­ба­ром до скла­ду клі­ні­ки під ке­рів­ни­цтвом Іва­на Гав­ри­ло­ви­ча Гав­рю­лю­ка, піо­не­ра мі­кро­хі­рур­гії в трав­ма­то­ло­гії та ор­то­пе­дії, вли­ли­ся та­кож Во­ло­ди­мир Га­йо­вич, що за­кін­чив ор­ди­на­ту­ру з цьо­го роз­ді­лу в Ша­лі­мов­сько­му ін­сти­ту­ті клі­ні­чної та екс­пе­ри­мен­таль­ної хі­рур­гії, і кан­ди­дат на­ук Оле­ксандр Мов­чан, з клі­ні­ки гній­ної хі­рур­гії. До нас при­єд­на­ли­ся Ми­ко­ла Дрюк, Ва­силь Га­йо­вич, а в подаль­шо­му Оле­ксій Дол­го- ко­трі пра­кти­чно що­дня на­прав­ля­ю­ться до нас, до то­ді­шньо­го від­ді­лу трав­ма­то­ло­гії для до­ро­слих, за не­від­кла­дни­ми по­ка­за­н­ня­ми. І. Ан­то­нюк по­чав, ра­зом із мо­ло­ди­ми по­мі­чни­ка­ми, про­кла­да­ти та­кі ма­гі­стра­лі як по­лі­пше­н­ня ре­зуль­та­тів лі­ку­ва­н­ня при вну­трі­шньо­су­гло­бо­вих пе­ре­ло­мах, по­до­ла­н­ня іше­мі­чних кон­тра­ктур верх­ніх кін­ці­вок з ви­ко­ри­ста­н­ням мі­кро­хі­рур­гі­чної те­хні­ки, від­нов­лю­валь­ні втру­ча­н­ня на су­хо­жи­л­лях і нер­вах при за­ста­рі­лих трав­мах ки­сті й пе­ре­д­пліч­чя, пе­ре­сад­ка віль­них шкір­но-м’язо­вих кла­птів, ка­те­те­ри­за­ція лім­фа­ти­чних су­дин із вве­де­н­ням ан­ти­біо­ти­ків при від­кри­тих пе­ре­ло­мах ни­жніх кін­ці­вок, роз­роб­ка атрав­ма­ти­чно­го шов­но­го ма­те­рі­а­лу. На жаль, він ра­но нас за­ли­шив. Еста­фе­ту під­хо­пив Во­ло­ди­мир Га­йо­вич, що за­хи­стив 1990 р. ди­сер­та­цію «Вдо­ско­на­ле­н­ня ме­то­дів пла­сти­ки ва­ску­ля­ри­зо­ва­ни­ми шкір­ни­ми кла­птя­ми при лі­ку­ван­ні травм ки­сті». Ке­рів­ни­ком ро­бо­ти був І. Ан­то­нюк. На­ко­пи­чу­вав­ся до­свід, і те­пер опе­ра­ції, з ви­ко­ри­ста­н­ням та­кої впер­ше впро­ва­дже­ної кіс­тко­вої транс­план­та­ції та ін­ших те­хно­ло­гій в ме­жах одно­го ор­га­ні­зму, три­ва­ли ли­ше шість-ві­сім го­дин.

1992 р. до скла­ду клі­ні­ки уві­йшов Ва­силь Га­йо­вич, іні­ці­а­тор мі­кро­хі­рур­гі­чно­го від­нов­ле­н­ня при кон­тра­кту­рах паль­ців. Ни­ні він пра­цює на чо­лі трав­ма­то­ло­гі­чної слу­жби в Ужгороді. А 1997 р. ке­рів­ни­цтво клі­ні­кою бу­ло до­ру­че­но ме­ні.

— Своє про­су­ва­н­ня, Сер­гію Се­ме­но­ви­чу, ви роз­по­ча­ли з кан­ди-

— А в чо­му суть ва­шо­ї­до­ктор­сько­ї­ди­сер­та­ції ?

— Ро­зу­мі­є­те, це бу­ло по­єд­на­н­ня знань та умінь. Її кон­суль­тан­том ви­сту­пив ви­да­тний ней­ро­хі­рург ака­де­мік НАМН Ві­та­лій Іва­но­вич Цим­ба­люк. Ми й сьо­го­дні, у низ­ці ви­пад­ків, ви­рі­шу­є­мо ра­зом пи­та­н­ня хі­рур­гі­чної стра­те­гії. Бу­ли за­сто­со­ва­ні, в су­ку­пно­сті, рі­зні ді­а­гно­сти­чні те­сти й ва­рі­ан­ти хі­рур­гі­чної ко­ре­кції з вклю­че­н­ням, зокре­ма, пе­ре­сад­ки м’язів.

— Який же ці­лі­сний, ком­пле­ксний на­у­ко­вий пор­трет спів­дру­жно­сті?

— Тут де­кіль­ка злі­тних смуг. На­при­клад, І. Ку­рін­ной опа­ну­вав та­кти­ку хі­рур­гі­чно­го лі­ку­ва­н­ня по­єд­на­ної трав­ми се­ре­дин­но­го й лі­ктьо­во­го нер­ва. О. Ля­бас впер­ше на екс­пе­ри­мен­таль­ній мо­де­лі про­ана­лі­зу­вав тка­нин­ні ре­зер­ви під час пе­ре­сад­ки су­гло­ба на су­дин­ній ніж­ці. Би­тви з іше­мі­чни­ми кон­тра­кту­ра­ми сто­пи — ось ца­ри­на ми­сте­цтва В. Ле­ско­ва. Йо­го ро­бо­та з по­ря­тун­ку сто­пи бу­ла пер­шою в по­чи­на­н­нях та­ко­го ро­ду на те­ре­нах ко­ли­шньо­го Со­ю­зу. Р. Сер­гі­єн­ко впро­ва­див ар­тро­ско­пі­чне від­нов­ле­н­ня в рам­ках на­шої спе­ці­аль­но­сті. За­раз нам уда­є­ться, з ви­ко­ри­ста­н­ням ва­ску­ля­ри­зо­ва­них транс­план­та­тів, від­нов­лю­ва­ти кіс­тко­ву ці­лі­сність кін­ці­вок при де­фе­ктах до 20—22 сан­ти­ме­трів.

— Опе­ра­ції, осо­бли­во ко­ли по­трі­бна транс­план­та­ція і зши­ва­н­ня нер­во­вих ство­лів і роз­га­лу­жень, три­ва­ють дов­ги­ми го­ди­на­ми. Це своє­рі­дні но­ві бої... слу­жби. Це, якщо хо­че­те, лі­ку­ва­н­ня з сер­цем та ду­шею, ро­зу­мом і до­сві­дом. Ось про­сто два при­кла­ди. Во­ло­ди­ми­ра В., офі­це­ра, бу­ло важ­ко по­ра­не­но ми­ну­ло­го ве­ре­сня, в Лу­ган­ської обла­сті. Пер­шу до­по­мо­гу бу­ло на­да­но в Ли­си­чан­ській ра­йон­ній лі­кар­ні, по­тім був ін­сти­тут хі­рур­гії в Хар­ко­ві, а че­рез два дні пі­сля по­ра­не­н­ня пе­ре­ве­зе­н­ня са­на­віа­ці­єю до вій­сько­во­го шпи­та­лю у Ки­є­ві. Зу­си­л­ля не да­ли стій­ких ре­зуль­та­тів, і в жов­тні во­їн, із на­слід­ка­ми ба­га­то­о­скол­ко­вих пе­ре­ло­мів про­ме­не­вої кі­сті й по­шко­дже­н­ня нер­вів, по­сту­пив до нас. Де­фект кі­сті роз­мі­ром у 8 см бу­ло за­мі­ще­но кіс­тко­во-шкір­ним транс­план­та­том із но­ги, на су­дин­ній ніж­ці.

Або істо­рія з Во­ло­ди­ми­ром С. Йо­го бу­ло по­ра­не­но в но­гу й ру­ку в ае­ро­пор­ту в Лу­ган­ську. Був евакуйований вер­то­льо­том. Здій­сню­ва­ло­ся по­ета­пне лі­ку­ва­н­ня. У кві­тні йо­го бу­ло на­прав­ле­но для подаль­шої ра­ди­каль­ної до­по­мо­ги до від­ді­лу мі­кро­хі­рур­гії на­шо­го ін­сти­ту­ту. Де­фект лі­вої ве­ли­ко­го­міл­ко­вої кі­сті ста­но­вив 12 см. Бу­ло здій­сне­но мі­кро­хі­рур­гі­чну транс­план­та­цію в цю зо­ну, з не­об­хі­дним ефе­ктом. Ви ска­же­те, тут чи­сто хі­рур­гі­чні по­дро­би­ці. Але ж це са­ме жи­т­тя.

*** Ось-ось роз­по­чну­ться опе­ра­ції. Я йду Че­хов­ським про­вул­ком, в ото­чен­ні ін­сти­ту­ту, і на­ма­га­ю­ся зба­гну­ти усві­дом­ле­не. Це пря­мі до­ка­зи то­го, що укра­їн­ська медицина, в осо­бі кла­си­чно­го осе­ред­ку трав­ма­то­ло­гії, ви­яви­ла­ся на по­трі­бній ви­со­ті.

ФО­ТО НА­ДА­НО АВ­ТО­РОМ

ІН­СТИ­ТУТ ТРАВ­МА­ТО­ЛО­ГІЇ ТА ОР­ТО­ПЕ­ДІЇ НАМН УКРА­Ї­НИ. З ПО­ЧА­ТКУ БО­ЙО­ВИХ ДІЙ НА СХО­ДІ УКРА­Ї­НИ В ЙО­ГО КЛІ­НІ­КАХ ПЕ­РЕ­БУ­ВА­ЛИ НА ЛІ­КУ­ВАН­НІ ВЖЕ ПОНАД200 ПО­РА­НЕ­НИХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.