Від по­ча­тку ли­пня пи­во ста­не ал­ко­го­лем

За­кон обме­жить ре­а­лі­за­цію та ре­кла­му про­ду­кції. Але у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни є й «кон­тр­за­ко­но­про­ект»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

з 1 ли­пня 2015 ро­ку в Укра­ї­ні всі на­пої, кон­цен­тра­ція спир­ту в яких по­над 0,5%, вва­жа­ти­му­ться ал­ко­го­лем (пе­ре­д­усім це сто­су­є­ться пи­ва, яке в нас п’ють, по­чи­на­ю­чи вже з 10 ро­ків). Це — ве­ли­кий удар по бі­зне­су ви­ро­бни­ків та вла­сни­ків ма­га­зин­чи­ків: ви­ро­бни­кам до­ве­де­ться ку­пу­ва­ти лі­цен­зію на опто­ву та роз­дрі­бну тор­гів­лю, та­кож обме­же­н­ня сто­су­ва­ти­му­ться ре­кла­ми, а про­да­ва­ти пи­во мо­жна бу­де ли­ше у при­мі­ще­н­нях по­над 20 м кв. Як свід­чать екс­пер­ти, при­бу­ток не­ве­ли­чких ма­га­зин­чи­ків зна­чною мі­рою й скла­дав­ся із до­хо­ду з пи­ва. Во­но ж в Укра­ї­ні, на від­мі­ну від Єв­ро­пи, до­сі вва­жа­є­ться без­ал­ко­голь­ним на­по­єм.

«Із 1 ли­пня Укра­ї­на при­єд­на­є­ться до ко­гор­ти тих про­гре­сив­них кра­їн, у яких ал­ко­голь­ни­ми вва­жа­ю­ться всі на­пої зі вмі­стом спир­ту від 0,5%. Зокре­ма це США, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Шве­ція, Да­нія. Ви­зна­н­ня пи­ва ал­ко­го­лем пов­ні­стю від­по­від­ає пра­кти­ці Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Між­на­ро­дний до­свід по­ка­зує, що сер­йо­зні за­ко­но­дав­чі ре­гу­ля­ції що­до ал­ко­го­лю зда­тні змен­ши­ти рі­вень йо­го спо­жи­ва­н­ня. Ми за­кли­ка­ти­ме­мо пар­ла­мен­та­рі­їв дба­ти про ін­те­ре­си та за­хист здо­ров’я гро­ма­дян, а не ке­ру­ва­ти­ся ко­мер­цій­ни­ми ін­те­ре­са­ми», — на­го­ло­си­ла на­ро­дний де­пу­тат Ган­на ГО­ПКО.

Про­те у Вер­хов­ній Ра­ді 28 трав­ня за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект №2971, яким іні­ці­а­то­ри на­ма­га­ти­му­ться по­сла­би­ти нор­ми за­ко­но­дав­ства: ска­су­ва­ти ряд де­ре­гу­ля­цій і до­зво­ли­ти ви­ро­бни­кам пи­ва спон­сор­ство рі­зних за­хо­дів. Гро­мад­ськість та екс­пер­ти вва­жа­ють, що цей за­кон є «аб­со­лю­тно ло­біст­ським, а в ра­зі ухва­ле­н­ня по­вер­не ши­ро­кі мо­жли­во­сті пив­ним ком­па­ні­ям і на­да­лі при­зви­ча­ю­ва­ти мо­лодь до пи­т­тя». Во­ни на­го­ло­шу­ють, що цьо­го не мо­жна допу­сти­ти.

Фа­хів­ці в га­лу­зі здо­ров’я гро­ма­дян вва­жа­ють, що від­сто­ю­ва­н­ня пра­ва на спон­сор­ство мо­же зве­сти на­ні­вець усю суть за­ко­ну. «Іні­ці­а­то­ри за­ко­но­про­е­кту №2971 скар­жа­ться на важ­кий еко­но­мі­чний стан пив­ної га­лу­зі, яка те­пер має пла­ти­ти гро­ші за лі­цен­зії. Про­те во­ни ви­ма­га­ють для се­бе пра­во ви­тра­ча­ти гро­ші на спон­сор­ство та по­ши­ре­н­ня су­ве­нір­них то­ва­рів, пов’яза­них із спо­жи­ва­н­ням пи­ва. Оче­ви­дно, що ви­тра­ти на спон­сор­ські акції та су­ве­ні­ри мо­жуть оку­пи­ти­ся ли­ше за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня пи­ва се­ред мо­ло­ді», — ска­зав пред­став­ник Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень МОЗ Ко­стян­тин КРАСОВСЬКИЙ.

Укра­ї­на сьо­го­дні по­сі­дає дру­ге мі­сце ( пі­сля Че­хії) се­ред кра­їн Єв­ро­пи та кра­їн пост­ра­дян­сько- го про­сто­ру що­до спо­жи­ва­н­ня пи­ва се­ред 11 — 15-рі­чних ді­тей. А 2010 ро­ку ми бу­ли на пер­шо­му мі­сці із 38 кра­їн за по­ка­зни­ком спо­жи­ва­н­ня сла­бо­ал­ко­голь­них на­по­їв на ду­шу на­се­ле­н­ня.

« По­ка­зник спо­жи­ва­н­ням ал­ко­го­лю на ду­шу на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні — 15,6 лі­тра на рік (да­ні 2012 ро­ку). Ми по­сту­па­є­мо­ся ли­ше Мол­до­ві, Че­хії, Угор­щи­ні та Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. Про­слід­ко­ву­є­ться не­га­тив­на тен­ден­ція, то­му що 2002 ро­ку цей по­ка­зник скла­дав 5,4 л. Осо­бли­ву три­во­гу ви­кли­кає ран­ній вік по­ча­тку вжи­ва­н­ня та до­зи. Згі­дно з да­ни­ми Єв­ро­пей­ської ба­зи да­них « Здо­ров’я для всіх», ко­е­фі­ці­єнт смер­тно­сті від при­чин, пов’яза­них з ал­ко­го­лем, в Укра­ї­ні скла­дає 185,4 ви­пад­ку на 100 ти­сяч на­се­ле­н­ня і є одним із най­біль­ших у Єв­ро­пі. Ми по­сту­па­є­мо­ся тіль­ки Ка­зах­ста­ну ( 308,4) та Бі­ло­ру­сі ( 187,9) » , — го­во­рить до­ктор ме­ди­чних на­ук, про­фе­сор, за­ві­ду­вач на­у­ко­во­го від­ді­ле­н­ня ор­га­ні­за­ції ме­ди­чно­ї­до­по­мо­ги ДНЗ «На­у­ко­во- пра­кти­чний центр про­фі­ла­кти­чно­ї­та клі­ні­чно­ї­ме­ди­ци­ни » Те­тя­на ГРУЗЄВА.

Що­до єв­ро­пей­сько­го до­сві­ду, то ни­ні там діє План дій що­до ско­ро­че­н­ня вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лю на пе­рі­од до 2020 ро­ку. А ВООЗ го­во­рить про не­об­хі­дність за­ко­но­дав­чих обме­жень, які б убез­пе­чу­ва­ли мо­лодь від вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лю. Іде­ться, зокре­ма, й+ про мар­ке­тин­го­ві за­хо­ди. За сло­ва­ми фа­хів­ців, су­ча­сні до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли, що мар­ке­тинг мо­же без­по­се­ре­дньо та сут­тє­во впли­ва­ти на кіль­кість ви­пи­то­го.

На­ро­дні де­пу­та­ти та гро­мад­ськість спо­ді­ва­ю­ться, що по­сла­бле­н­ня для бі­зне­су не від­бу­де­ться. Та­кож, за сло­ва­ми ко­ор­ди­на­то­ра Ко­а­лі­ції гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій « За тве­ре­зу Укра­ї­ну » Юлії Со­ло­хи, на­сту­пним кро­ком в «де­ал­ко­го­лі­за­ції Укра­ї­ни » має бу­ти під­ви­ще­н­ня цін на ал­ко­голь, обме­же­н­ня йо­го до­сту­пно­сті (обме­же­н­ня ча­су та місць про­да­жу).

ТЕ­ТЯ­НА ГРУЗЄВА

КО­СТЯН­ТИН КРАСОВСЬКИЙ

ГАН­НА ГО­ПКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.