Ці­ни на лі­ки зно­ву зро­ста­ють, а про­даж – па­дає

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Апте­чні про­да­жі від по­ча­тку ро­ку зро­сли на 15% у гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні (до 3,5 мі­льяр­да гри­вень), а в на­ту­раль­но­му — ско­ро­ти­ли­ся на 19% (до 99,4 мі­льяр­да гри­вень). Про це по­ві­дом­ля­ють в Ін­тер­факс-Укра­ї­на, по­си­ла­ю­чись на ком­па­нію «Бі­знес Кре­дит». Зокре­ма роз­дрі­бні про­да­жі лі­кар­ських за­со­бів за пе­рі­од із сі­чня по тра­вень 2015 ро­ку в гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні ви­ро­сли на 13,4% — до 2,8 мі­льяр­да гри­вень, але ско­ро­ти­ли­ся в на­ту­раль­но­му ви­ра­жен­ні на 26% — до 60,725міль­йо­на упа­ко­вок.

Як за­зна­ча­ють фа­хів­ці ком­па­нії, ці­ни на лі­ки ро­сли по­віль­ні­ше, ніж на всі спо­жив­чі то­ва­ри, і тіль­ки на­ро­ста­ю­чим під­сум­ком сі­чень — тра­вень ста­ло по­мі­тним зро­ста­н­ня цін, що тро­хи пе­ре­ви­щує кур­со­вий стри­бок за ра­ху­нок до­ро­гих пре­па­ра­тів і лі­ків се­ре­дньо­го рів­ня цін. При цьо­му, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні, в кві­тні — трав­ні ці­ни на лі­ки не під­ви­щу­ва­ли­ся.

ФО­ТО КО­СТЯН­ТИ­НА ГРИ­ШИ­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.