Фонд дер­жмай­на вста­но­вив кон­троль над «За­по­різь­ким алю­мі­ні­є­вим ком­бі­на­том»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це по­ві­дом­ля­ють «Укра­їн­ські новини» з по­си­ла­н­ням на пред­став­ни­ка прес- слу­жби ФДМ. Як за­зна­ча­є­ться, на під­при­єм­стві ви­став­ле­но охо­ро­ну зі спів­ро­бі­тни­ків мі­лі­ції. У свою чер­гу, в прес-слу­жбі об’ єд­на­ної ком­па­нії « Ру­сАл » за­зна­чи­ли, що ком­па­нія є до­бро­со­ві­сним на­бу­ва­чем акцій «ЗАлКу» і за­хи­ща­ти­ме свої пра­ва в між­на­ро­дних су­дах. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше ЗМІ з по­си­ла­н­ням на дже­ре­ло по­ві­до­ми­ли, що « ЗАлК » ви­во­зить ча­сти­ну обла­дна­н­ня з ком­бі­на­ту. За сло­ва­ми дже­ре­ла, на­ра­зі ча­сти­на ма­те­рі­аль­них цін­но­стей ком­бі­на­ту роз­про­да­є­ться. Пред­став­ник під­при­єм­ства від­зна­чив, що роз­про­даж май­на не є іні­ці­а­ти­вою ке­рів­ни­цтва ЗАлКу: «Про­сто йдуть роз­по­ря­дже­н­ня і на­ка­зи від ке­ру­ю­чої ком­па­нії з Кі­пру, і ке­рів­ни­цтво під­при­єм­ства їх ви­ко­нує » , — по­ясни­ло дже­ре­ло. Та­кож 10 черв­ня суд по­вер­нув у дер­жав­ну вла­сність па­кет акцій ПАТ « За­по­різь­кий ви­ро­бни­чий алю­мі­ні­є­вий ком­бі­нат» за­галь­ною но­мі­наль­ною вар­ті­стю по­над 105 міль­йо­нів гри­вень, що ста­но­вить 68,01% ста­ту­тно­го фон­ду то­ва­ри­ства. Са­ме та­кий па­кет акцій пе­ре­бу­вав у вла­сно­сті кі­пр­ської ком­па­нії Velbay Holdings Limited, яку пов’язу­ють з ро­сій­ською ком­па­ні­єю «Ру­сАл» Оле­га Де­ри­па­ски.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.