НБУ: «Де­я­кі де­по­зи­ти мо­жна бу­де зня­ти до­стро­ко­во»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ві­ду­чо­ра на­бра­ли чин­но­сті но­ві пра­ви­ла по­вер­не­н­ня вкла­дів за но­во­укла­де­ни­ми де­по­зи­тни­ми до­го­во­ра­ми. Вка­за­ні змі­ни ма­ють бу­ти за­про­ва­дже­ні згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до умов по­вер­не­н­ня стро­ко­вих де­по­зи­тів», який бу­ло ухва­ле­но Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни 14 трав­ня. «Но­ві пра­ви­ла на­да­ють вкла­дни­ко­ві пра­во ви­бо­ру чі­тко ви­зна­че­но­го ти­пу до­го­во­ру вкла­ду — «стро­ко­вий» чи «на ви­мо­гу». При цьо­му від­те­пер до­стро­ко­ве по­вер­не­н­ня стро­ко­во­го вкла­ду і на­ра­хо­ва­них від­со­тків за цим вкла­дом мо­жли­ве ли­ше у ра­зі, якщо це пе­ред­ба­че­но умо­ва­ми до­го­во­ру бан­ків­сько­го стро­ко­во­го вкла­ду. Ви­да­ча вкла­ду або йо­го ча­сти­ни за пер­шою ви­мо­гою мо­жли­ва ли­ше за до­го­во­ром бан­ків­сько­го вкла­ду «на ви­мо­гу», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби НБУ. Во­дно­час у фін­ре­гу­ля­то­рі на­го­ло­си­ли, що за­зна­че­на нор­ма сто­су­є­ться ли­ше до­го­во­рів бан­ків­сько­го стро­ко­во­го вкла­ду, укла­де­них пі­сля на­бу­т­тя чин­но­сті За­ко­ном. «Ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­ну — це вже рі­шу­чий крок упе­ред. Та­кі змі­ни на­да­дуть мо­жли­вість фі­зи­чним осо­бам ефе­ктив­ні­ше управ­ля­ти вла­сни­ми за­оща­дже­н­ня­ми та ін­ве­сти­ці­я­ми. У свою чер­гу, це змен­шить ри­зи­ки бан­ків­ської си­сте­ми зав­дя­ки уре­гу­лю­ван­ню ме­ха­ні­зму по­вер­не­н­ня стро­ко­вих де­по­зи­тів», — по­яснив за­сту­пник го­ло­ви НБУ Вла­ди­слав Ра­шко­ван.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.