На При­кар­пат­ті роз­ро­бля­ють но­ве га­зо­ве ро­до­ви­ще

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ком­па­нія з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми ТОВ «При­кар­пат­ська енер­ге­ти­чна ком­па­нія» (се­ли­ще Бо­го­род­ча­ни Іва­но-Фран­ків­ська область) роз­по­ча­ла роз­роб­ку Гра­бів­сько­го га­зо­во­го ро­до­ви­ща в Бо­го­род­чан­сько­му ра­йо­ні з під­твер­дже­ни­ми за­па­са­ми га­зу близь­ко 100 млн кубометрів, пе­ре­дає УНН. Зокре­ма, ком­па­нія за­вер­ши­ла бу­рі­н­ня пер­шої свер­дло­ви­ни 1-Гра­бів­ська, збу­ду­ва­ла уста­нов­ку під­го­тов­ки га­зу з ав­то­ном­ним еле­ктри­чним жив­ле­н­ням (вста­нов­ле­ні со­ня­чні ба­та­реї по­ту­жні­стю 5 кВт) та під­ві­дний га­зо­про­від зав­довж­ки 9 км, який під­клю­че­ний до ма­гі­страль­но­го газопроводу «При­кар­пат­транс­га­зу». За по­ві­дом­ле­н­ням, за­галь­ні ін­ве­сти­ції у ре­а­лі­за­цію про­е­кту ста­нов­лять по­над 50 міль­йо­нів гри­вень. Го­лов­ним ін­ве­сто­ром про­е­кту ви­сту­пи­ла ком­па­нія MND Group (Че­хія). Та­кож за­зна­че­но, що Гра­бів­ське га­зо­ве ро­до­ви­ще роз­та­шо­ва­не на те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го за­кри­то­го вій­сько­во­го об’єкта. Зго­дом ця те­ри­то­рія ви­яви­лась за­пу­сті­лою, а пі­зні­ше ТОВ «При­кар­пат­ська енер­ге­ти­чна ком­па­нія» ви­ку­пи­ло цю ді­лян­ку на ау­кціо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.