Дер­жлі­с­агент­ство: «Що­ро­ку на про­ти­по­же­жну те­хні­ку не­об­хі­дно 150 міль­йо­нів»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Для ефе­ктив­ної бо­роть­би з по­же­жа­ми дер­жав­ні лі­со­ві го­спо­дар­ства, кон­тро­льо­ва­ні Дер­жав­ним агент­ством лі­со­вих ре­сур­сів, по­тре­бу­ють 150 міль­йо­нів гри­вень на рік для онов­ле­н­ня пар­ку про­ти­по­же­жної те­хні­ки. Про це вчо­ра по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­жав­но­го агент­ства Оле­ксандр Ко­валь­чук, пе­ре­дає УНН. «Не­об­хі­дно сут­тє­во оно­ви­ти парк про­ти­по­же­жної те­хні­ки, оскіль­ки 73% про­ти­по­же­жних ма­шин екс­плу­а­ту­ю­ться по­над 16 ро­ків. З огля­ду на зно­ше­ність про­ти­по­же­жної те­хні­ки, Дер­жлі­с­агент­ство, за на­ши­ми під­ра­хун­ка­ми, по­тре­бує що­най­мен­ше 150 міль­йо­нів (гри­вень. — Ред.) що­рі­чно­го фі­нан­су­ва­н­ня», — ска­зав він. Ко­валь­чук та­кож за­зна­чив, що ча­сти­ну не­об­хі­дних ко­штів агент­ство пла­нує отри­ма­ти від го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті сво­їх під­при­ємств.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.