Очіль­ни­ка «Укрнафти» пе­ре­о­бе­руть

Den (Ukrainian) - - Економіка -

НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» ого­ло­сив кон­курс і опу­блі­ку­вав умо­ви пу­блі­чно­го до­бо­ру кан­ди­да­тів на за­мі­ще­н­ня по­са­ди го­ло­ви прав­лі­н­ня ПАТ «Укр­на­фта», по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба держ­хол­дин­гу. Від­по­від­но до по­ряд­ку уча­сті в кон­кур­сній про­це­ду­рі, тер­мін при­йо­му за­явок ста­но­вить 10 ро­бо­чих днів пі­сля пу­блі­ка­ції ого­ло­ше­н­ня на сай­ті НАК. У прес- слу­жбі на­га­ду­ють: згі­дно з по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів №396 від 15 черв­ня 2015 ро­ку, до­бір кан­ди­да­тів на по­са­ду ке­рів­ни­ків ор­га­ні­за­цій, де НАК на­ле­жить по­над 50%, здій­сню­є­ться ко­мі­сі­єю з про­ве­де­н­ня кон­кур­сно­го до­бо­ру, склад якої за­твер­джу­є­ться рі­ше­н­ням прав­лі­н­ня «На­фто­га­зу». Окрім цьо­го, тер­мін про­ве­де­н­ня кон­кур­сно­го до­бо­ру не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 50 ка­лен­дар­них днів. Умо­ви до­бо­ру та кри­те­рії ви­зна­че­н­ня пе­ре­мож­ців за­твер­джує прав­лі­н­ня НАК. Ре­зуль­та­ти кон­кур­сно­го до­бо­ру пу­блі­ку­ю­ться на офі­цій­но­му сай­ті «На­фто­га­зу» впро­довж п’яти ро­бо­чих днів із да­ти ухва­ле­н­ня ко­мі­сі­єю рі­ше­н­ня про ви­зна­че­н­ня пе­ре­мож­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.