Дер­жа­ва хо­че на­ціо­на­лі­зу­ва­ти «Укр­те­ле­ком»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Спе­ці­аль­на кон­троль­на ко­мі­сія Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань при­ва­ти­за­ції роз­гля­да­ла пи­та­н­ня по­вер­не­н­ня ПАТ «Укр­те­ле­ком», який за­раз кон­тро­лює СКМ Рі­на­та Ахме­то­ва, у дер­жав­ну вла­сність. Про це по­ві­до­мив член ко­мі­сії, на­ро­дний де­пу­тат фра­кції «Ба­тьків­щи­на» Ігор Лу­цен­ко. «Ро­зі­рва­ти до­го­вір на під­ста­ві не­ви­ко­на­н­ня ін­ве­сти­цій­них умов — гро­ші на­зад, «Укр­те­ле­ком» на­зад», — на­пи­сав він у сво­є­му бло­зі в Facebook. За йо­го сло­ва­ми, у ра­зі по­вер­не­н­ня «Укр­те­ле­ко­му» в дер­ж­вла­сність ком­па­нія мо­же бу­ти зно­ву при­ва­ти­зо­ва­на на «від­кри­то­му, про­зо­ро­му кон­кур­сі». До сло­ва, «Укр­те­ле­ком», окрім про­від­них по­зи­цій на рин­ку фі­ксо­ва­но­го зв’яз­ку, до лі­та 2015 ро­ку був єди­ним вла­сни­ком лі­цен­зії на мо­біль­ний зв’язок тре­тьо­го по­ко­лі­н­ня 3G.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.