Пар­ла­мент ра­ти­фі­ку­вав із ЄС уго­ду про на­да­н­ня 1,8 мі­льяр­да єв­ро фін­до­по­мо­ги

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да вчо­ра під­три­ма­ла про­ект за­ко­ну про ра­ти­фі­ка­цію ме­мо­ран­ду­му вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня й уго­ду між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом що­до на­да­н­ня ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги в роз­мі­рі один мі­льярд 800 міль­йо­нів єв­ро, пе­ре­дає ко­ре­спон­дент УНН. За від­по­від­не рі­ше­н­ня про­го­ло­су­ва­ли 310 на­ро­дних де­пу­та­тів. Від­по­від­ним за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­че­но на­да­н­ня зго­ди ВР на обов’яз­ко­вість ме­мо­ран­ду­му і кре­ди­тної уго­ди. На­зва­ні до­ку­мен­ти на­би­ра­ють чин­но­сті для Укра­ї­ни з да­ти отри­ма­н­ня ЄС офі­цій­но­го пи­сьмо­во­го по­ві­дом­ле­н­ня про ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною всіх вну­трі­шньо­дер­жав­них про­це­дур, не­об­хі­дних для на­бра­н­ня чин­но­сті ме­мо­ран­ду­му та уго­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.