«Iн­те­ле­кту­аль­ні» про­бле­ми ві­тчи­зня­но­го IТ-рин­ку

Ло­ран СИНЬОРЕ: «...За два—чо­ти­ри ро­ки Укра­ї­на мо­же до­ся­гну­ти єв­ро­пей­сько­го рів­ня в бо­роть­бі з пі­рат­ством»

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

— Мо­жли­во, слово «пірат» — де­що жорс­тке. Адже це той, хто діє сві­до­мо. Га­даю, що рі­вень ви­ко­ри­ста­н­ня «пі­рат­сько­го» ПЗ ор­га­на­ми дер­жав­них уста­но­вах дій­сно ду­же ви­со­кий. Але це від­бу­ва­є­ться не то­му, що во­ни цьо­го хо­чуть, а то­му що у них не­має ін­стру­мен­тів та ва­же­лів для то­го, щоб від­слід­ко­ву­ва­ти про­гра­ми, які їм по­ста­ча­ють.

Окрім то­го, ві­ді­грає свою роль ще й зна­чи­мість ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій для су­спіль­ства в ці­ло­му, та дер­жав­них ор­га­нів, зокре­ма. Мо­жна роз­гля­да­ти ІТ як по­ту­жний стра­те­гі­чний ін­стру­мент для то­го, щоб змі­ни­ти су­спіль­ство та жи­т­тя в кра­ї­ні на кра­ще. А мо­жна роз­гля­да­ти йо­го як щось дру­го­ря­дне.

Якщо ви по­ди­ви­ти­ся на ін­ші єв­ро­пей­ські кра­ї­ни, там ІТ — ду­же стра­те­гі­чний на­пря­мок роз­ви­тку для дер­жа­ви. На­при­клад, ви мо­же­те ро­би­ти ду­же ба­га­то ре­чей он-лайн — за­пла­ти­ти по­да­тки, отри­ма­ти не­об­хі­дні до­ку­мен­ти. Уряд ро­зу­міє, що це — вар­ті­сний ін­стру­мент і він дає мо­жли­вість пра­виль­но управ­ля­ти про­це­са­ми та ке­ру­ва­ти кра­ї­ною і, во­дно­час, не ство­рює про­блем, адже в цьо­му ви­пад­ку за­сто­со­ву­є­ться лі­цен­зій­не ПЗ.

В Укра­ї­ні ж цей рі­вень ро­зу­мі­н­ня — низь­кий. То­му ІТ та лі­цен­зій­не ПЗ не при­йма­ю­ться, як щось над­то вар­ті­сне.

— Чи спів­пра­цює Microsoft з ор­га­на­ми дер­жав­но­ї­вла­ди з ме­тою по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ці­їіз за­хи­стом прав ін­те­ле­кту­аль­но­ї­вла­сно­сті та га­ран­ту­ва­н­ня кі­бер­без­пе­ки кра­ї­ни?

— Так, ми на­ма­га­є­мо­ся і хо­че­мо спів­пра­цю­ва­ти, ро­би­мо для цьо­го все мо­жли­ве. Втім, на на­ші про­по­зи­ції ре­а­гу­ють до­сить по­віль­но, хо­ча й ду­же вві­чли­во. Спра­ва в то­му, що в ін­ших кра­ї­нах цьо­го ре­гіо­ну, на­при­клад, у Поль­щі, існує ду­же ба­га­то при­кла­дів ті­сної спів­пра­ці бі­зне­су та вла­ди, пі­сля чо­го уря­до­ві уста­но­ви нор­маль­но отри­му­ють лі­цен­зій­не ПЗ. Та­кі стру­кту­ри є і у Фран­ції.

То­му я вва­жаю, для то­го, щоб це спра­цю­ва­ло, по­трі­бна по­лі­ти­чна во­ля. Крім то­го, на­ша спів­пра­ця мо­гла б при­швид­ши­ти пе­ре­тво­ре­н­ня, які сьо­го­дні від­бу­ва­ю­ться в Укра­ї­ні, кра­ще впли­ва­ти на ваш імідж в сві­ті, під­ви­щу­ва­ти ва­шу кон­ку­рен­то­зда­тність як на єв­ро­пей­ських, так і на гло­баль­них рин­ках.

Зі сво­го бо­ку, ми го­то­ві бу­ти пар­тне­ром ва­шої дер­жа­ви.

— Про­тя­гом остан­ніх мі­ся­ців укра­їн­ський уряд по­зи­ціо­нує га­лузь ІТ як один з май­бу­тніх ло­ко­мо­ти­вів на­шо­ї­еко­но­мі­ки. Чи по­ча­ло ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви актив­ні­ше ре­а­гу­ва­ти на по­ді­бні про­по­зи­ції, чи си­ту­а­ція за остан­ні ро­ки не змі­ни­ла­ся?

— Вар­то ро­зу­мі­ти, що фо­ку­су­ва­н­ня ува­ги на роз­ви­тку ІТ-се­кто­ру до­зво­лить Укра­ї­ні збіль­ши­ти рі­вень осві­че­но­сті на­се­ле­н­ня, адже во­но зму­ше­не бу­де ма­ти які­сну осві­ту, щоб пра­цю­ва­ти для сві­ту. Та­кож це збіль­шить кіль­кість ро­бо­чих місць, на від­мі­ну від сіль­сько­го­спо­дар­сько­го се­кто­ру, на яко­му за­раз зо­се­ре­дже­на ва­ша еко­но­мі­ка. Адже із роз­ви­тком в АПК кіль­кість ро­бо­чих місць змен­шу­є­ться. І, зви­чай­но, ж за­ро­бі­тна пла­тня в се­кто­рі ІТ — зна­чно ви­ща.

В Укра­ї­ні є все, щоб роз­ви­ва­ти се­ктор ІТ. Це мо­ло­ді лю­ди, ви­пу­скни­ки, які ма­ють хо­ро­шу осві­ту та зна­н­ня. Ці­ла «ар­мія» де­ве­ло­пе­рів. Але во­ни пра­цю­ють на ау­тсор­син­гу. Най­та­ла­но­ви­ті­ші з них мо­жуть ви­їха­ти з кра­ї­ни на­зав­жди. Укра­ї­на має всі шан­си ста­ти уні­каль­ною в ре­гіо­ні, ма­ю­чи та­кі ре­сур­си. Най­біль­ше цьо­му за­ва­жає те, що не­має на­ле­жно­го за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. На мі­сце­во­му рин­ку про­цві­тає «пі­рат­ство», то­му за­хи­сти­ти свої ін­те­ле­кту­аль­ні пра­ва за­раз — ду­же скла­дно.

— З по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку між Укра­ї­ною та ЄС за­пра­цює Зо­на віль­но­ї­тор­гів­лі. На скіль­ки Укра­ї­на ви­ко­на­ла свій план по за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­но­ї­вла­сно­сті?

— На жаль, мен­ше, ніж на 50%. Але на­ра­зі в усіх сфе­рах — і в уря­до­вих ор­га­ні­за­ці­ях, і в при­ва­тно­му бі­зне­сі, по­чи­нає за­ро­джу­ва­ти­ся ро­зу­мі­н­ня то­го, що про­грам­не за­без­пе­че­н­ня — це ва­жли­ві ре­сур­си та за­со­би, які до­по­ма­га­ють ви­ко­ну­ва­ти свої фун­кції. Хо­ча куль­ту­ра спо­жи­ва­чів по­ля­гає в то­му, що во­ни хо­чуть за­ка­чу­ва­ти со­бі все з Ін­тер­не­ту без будь-яких обме­жень, вста­нов­лю­ва­ти без­ко­штов­не ПЗ.

То­му по­трі­бна сер­йо­зна ро­бо­та в на­прям­ку на­вча­н­ня та про­сві­тни­цтва лю­дей і з про­ми­сло­во­сті, і з про­сто ши­ро­ких верств на­се­ле­н­ня для то­го, щоб змі­ни­ти ті уста­нов­ки, які є в їхніх го­ло­вах.

— До­свід яко­ї­краї ни в за­хи­сті ін­те­ле­кту­аль­но­ї­вла­сно­сті схо­жий на наш і йо­го мо­жна взя­ти за при­клад?

— Га­даю, най­кра­щим при­кла­дом для Укра­ї­ни мо­же ста­ти Поль­ща. Адже істо­ри­чно так скла­ло­ся, що у вас ба­га­то спіль­но­го, ви ра­зом бу­ли під ти­ском ра­дян­сько­го то­та­лі­тар­но­го ре­жи­му. Крім то­го, ви ви­хо­ди­ли з усіх істо­ри­чних умов при­бли­зно одна­ко­во. Єди­не, що Поль­ща, став­ши чле­ном ЄС, до­да­ла до про­ми­сло­вої га­лу­зі се­ктор на­да­н­ня по­слуг і роз­ви­ва­ла ІТ-се­ктор. Адже до цьо­го Поль­ща, фа­кти­чно, бу­ла суб­пі­дря­дни­ком Ні­меч­чи­ни і ви­ко­ну­ва­ла, в основ­но­му, ро­бо­ту для неї. А пі­сля цих пе­ре­тво­рень во­на ста­ла мі­сце­вою по­ту­жною еко­но­мі­чною си­лою в Єв­ро­пі з ве­ли­ки­ми ком­па­ні­я­ми, які пра­цю­ють са­мі по со­бі на поль­ську еко­но­мі­ку.

Що сто­су­є­ться ста­дій пе­ре­хо­ду, то, зви­чай­но, по­трі­бен сти­мул з бо­ку дер­жав­них ор­га­нів. В Поль­щі цим за­йма­ло­ся Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів. На­при­клад, ком­па­ні­ям, які вста­нов­лю­ва­ли лі­цен­зій­не ПЗ, дер­жа­ва зни­жу­ва­ла по­да­тки. І це ви­гра­шна си­ту­а­ція для обох сто­рін. Адже ко­ли бі­знес ко­ри­сту­є­ться лі­цен­зо­ва­ни­ми про­гра­ма­ми, у Мін­фі­ну є мо­жли­вість ба­чи­ти чі­тку кар­ти­ну і зби­ра­ти біль­ше по­да­тків.

Ще ці­ка­вий при­клад — Франція. Там бу­ло ство­ре­но Агент­ство з за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на дер­жав­но­му рів­ні, яке зві­тує на­пря­му прем’єр-мі­ні­стру. Все бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но так, що це агент­ство, не­зва­жа­ю­чи на те, що ма­лень­ке, ко­ор­ди­ну­ва­ло ро­бо­ту мі­ні­стерств, які бу­ли за­ці­кав­ле­ні в за­хи­сті прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

По­ді­бну стру­кту­ру ство­рив і при­ва­тний се­ктор. І з огля­ду на те, що ці стру­кту­ри бу­ли не ду­же ве­ли­кі, їм бу­ло до­сить лег­ко під­три­му­ва­ти зв’язок і ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми. Най­біль­ше бу­ли за­до­во­ле­ні ті, хто слід­ку­вав за від­су­тні­стю під­ро­бок, кон­тра­бан­ди, «пі­рат­сько­го» ПЗ і то­му по­ді­бне — ми­тні ві­дом­ства, Мін’юст то­що.

— Щоб до­три­му­ва­тись прав на чу­жу ін­те­ле­кту­аль­ну вла­сність, зви­чай­ним укра­їн­цям до­ве­де­ться біль­ше ви­тра­ча­ти в пов­сяк­ден­но­му жит­ті: не мо­жна бу­де без­ко­штов­но ні по­ди­ви­ти­ся фільм, ні вста­но­ви­ти про­гра­му на комп’ютер. Що має ста­ти для них мо­ти­ва­ці­єю?

— Га­даю, спра­ва не в гро­шах. За остан­ні 10 ро­ків вар­тість ПЗ зна­чно зни­зи­ла­ся. Крім цьо­го, Microsoft має піль­го­ві про­гра­ми для на­вчаль­них за­кла­дів, дер­жав­них ор­га­ні­за­цій, лі­ка­рень, не­ко­мер­цій­них та бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій, ЗМІ то­що. Ці про­гра­ми да­ють мо­жли­вість при­дба­ти лі­цен­зії на про­грам­не за­без­пе­че­н­ня за зна­чно ниж­чи­ми ці­на­ми і сер­йо­зно еко­но­ми­ти. Про­грам­не за­без­пе­че­н­ня — по­ту­жний ін­стру­мент, і йо­го цін­ність — зна­чно біль­ша, ніж вар­тість. За до­по­мо­гою про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня ви на­бу­ва­є­те до­да­ної вар­то­сті та вкла­да­є­те в про­ду­кти сво­єї пра­ці. Так са­мо й жур­на­ліст не мо­же без про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня. Що ви зран­ку ро­би­те? Ви пе­ре­ві­ря­є­те по­шту. І це та­кож ви­ко­ри­ста­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня. Без цьо­го ви не мо­гли б ко­ри­сту­ва­ти­ся ні­яким ІТ-за­со­ба­ми або при­стро­я­ми, вам бу­ло б скла­дно ви­ко­на­ти свою пов­сяк­ден­ну ро­бо­ту.

В цьо­му ро­зу­мін­ні ПЗ є ви­ро­бни­чим ін­стру­мен­том но­мер один. І я ду­маю, що ця прив’яз­ка ви­клю­чно до вар­то­сті — фаль­ши­ва і не­пра­виль­на.

— Але че­рез де­валь­ва­цію укра­їн­ці зму­ше­ні пла­ти­ти в 2—3 ра­зи біль­ше за про­ду­кти з-за кор­до­ну. Це є від­чу­тним.

— Вже сьо­го­дні є озна­ки ста­бі­лі­за­ції еко­но­мі­ки Укра­ї­ни і ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що во­на по­кра­щи­ться. Але я при­їжджав в Укра­ї­ну 4—5 ро­ків то­му. То­ді еко­но­мі­ка бу­ла ста­біль­ною, ВВП зро­став, на ву­ли­цях бу­ли до­ро­гі ма­ши­ни, але всі все одно ко­ри­сту­ва­ли­ся «пі­рат­ським» ПЗ.

— Пи­та­н­ня по­ля­гає у куль­ту­рі ви­хо­ва­н­ня і мен­таль­но­сті?

— Я так ду­маю. Для то­го, щоб якось ви­хо­ва­ти лю­дей по­трі­бно чи­ма­ло ча­су. Це так са­мо, як лю­дей 20 ро­ків при­вча­ли ко­ри­сту­ва­ти­ся па­ска­ми без­пе­ки у ма­ши­нах. Це пи­та­н­ня без­пе­ки і зрі­ло­сті, що при­хо­дять з ча­сом.

В Укра­ї­ні від­бу­ва­є­ться тран­сфор­ма­ція, ви­ро­стає но­ве по­ко­лі­н­ня. І це са­ме той час, ко­ли тре­ба за­кла­да­ти та­ке на­сі­н­ня. Куль­ту­ру сві­до­мо­го ви­ко­ри­ста­н­ня про­ду­ктів тре­ба на­са­джу­ва­ти зма­ле­чку.

— То скіль­ки ро­ків нам тре­ба, щоб до­ся­гну­ти Єв­ро­пей­сько­го рів­ня в за­хи­сті прав на ін­те­ле­кту­аль­ну вла­сність?

— Якщо на те бу­де по­лі­ти­чна во­ля і спри­я­тли­вий еко­но­мі­чний клі­мат, то ми мо­же­мо го­во­ри­ти про пе­рі­од 24 ро­ків. Зви­чай­но, рі­вень ви­ко­ри­ста­н­ня не­лі­цен­зо­ва­них про­ду­ктів з тих 80% не впа­де одра­зу до ну­ля, а ли­ше десь до 40%.

При цьо­му змі­ни у ро­зу­мін­ні й під­хо­дах держ­слу­жбов­ців прой­дуть швид­ше, десь за рік. А для спо­жи­ва­чів по­трі­бно десь дій­сно 2—4 ро­ки. Я пе­вен, що, ко­ли це пра­виль­но зро­би­ти, то все ви­йде.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.