3D-прин­тер на­дру­кує міст

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Ам­стер­дам­ській ком­па­нії mx3d вда­ло­ся роз­ро­би­ти ре­во­лю­цій­ний ба­га­то­о­сьо­вий 3d-прин­тер на ба­зі про­ми­сло­во­го ро­бо­та, зда­тно­го «ма­лю­ва­ти» в по­ві­трі ме­та­ле­ві стру­кту­ри будь-якої скла­дно­сті. Свою роз­роб­ку кон­стру­кто­ри пла­ну­ють ви­ко­ри­ста­ти для спо­ру­дже­н­ня мо­ста че­рез ка­нал у са­мо­му цен­трі сто­ли­ці «кра­ї­ни тюль­па­нів».

Під­хід пе­ред­ба­чає спіль­ну ро­бо­ту двох ро­бо­ти­зо­ва­них прин­те­рів, які роз­та­шо­ва­но один нав­про­ти одно­го по рі­зні сто­ро­ни ка­на­лу. Утім, оста­то­чний ди­зайн ще не за­твер­дже­но, як і то­чне роз­та­шу­ва­н­ня мо­ста. Са­ме ж бу­дів­ни­цтво пла­ну­ють по­ча­ти вже у ве­ре­сні.

ФО­ТО З САЙ­ТА DESIGNBOOM.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.