За­пра­цю­вав укра­їн­ський пор­тал еле­ктрон­них адмін­по­слуг

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

IT-во­лон­те­ри, які об’єд­на­ли­ся в ICT Competence Center, у спів­пра­ці з укра­їн­ськи­ми ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди за­пу­сти­ли пор­тал еле­ктрон­них адмі­ні­стра­тив­них по­слуг — IGOV.org.ua. Як по­ві­до­мив акти­віст ор­га­ні­за­ції, ке­рів­ник IТ-на­прям­ку «При­ват­бан­ку» Дми­тро Ду­бі­лет, пор­тал пов­ні­стю ство­ре­ний си­ла­ми во­лон­те­рів. Ни­ні до­сту­пні дев’ять по­слуг, а най­ближ­чим ча­сом пла­ну­є­ться за­пу­сти­ти ще 47. Крім то­го, близь­ко 500 адмін­по­слуг зна­хо­дя­ться в роз­роб­ці. Як по­ві­до­мив Ду­бі­лет, як «пі­ло­тну» за­пу­ще­но по­слу­гу отри­ма­н­ня до­від­ки про не­су­ди­мість. «Най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми май­же що­дня на пор­та­лі за­пу­ска­ти­му­ться по­слу­ги. До кін­ця ро­ку ми по­ста­ви­ли ме­ту — 20% всіх адмі­ні­стра­тив­них по­слуг ма­ють на­да­ва­ти­ся в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді», — по­ді­лив­ся пла­на­ми Ду­бі­лет. Се­ред еле­ктрон­них по­слуг, які по­вин­ні з’яви­ти­ся не­за­ба­ром: ре­є­стра­ція ав­то­мо­бі­лів, по­да­н­ня до­ку­мен­тів на за­кор­дон­ний па­спорт, ре­є­стра­ція мі­сця про­жи­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.