Ки­тай­ська ма­ши­на ста­ла ро­зум­ні­шою за лю­ди­ну

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Як по­ві­дом­ляє technologyreview.com, фа­хів­ці з пе­кін­сько­го від­ді­ле­н­ня Microsoft Research спіль­но з уче­ни­ми з На­у­ко­во-те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту Ки­таю ма­ють на­мір на­ді­ли­ти ма­ши­ну зді­бно­стя­ми до мір­ку­ва­н­ня, ма­кси­маль­но на­бли­же­ни­ми до люд­ських, що на­дасть мо­жли­вість ма­ши­ні усві­дом­лю­ва­ти зв’язок між сло­ва­ми і на­вчи­ти­ся прин­ци­пів їх вжи­ва­н­ня в люд­ській мо­ві. Розробники вже на­вчи­ли комп’ютер за­сво­ю­ва­ти ма­сив­ний блок зраз­ків текс­ту в та­кий спо­сіб, щоб він не ли­ше за­пам’ятав сло­ва та їхні си­но­ні­ми, а й кон­текст, у яко­му сло­ва з де­кіль­ко­ма зна­че­н­ня­ми використовуються для ви­ра­же­н­ня рі­зних пре­дме­тів та явищ. До сло­ва, під час про­хо­дже­н­ня по­над 200 рі­зних те­стів на ко­е­фі­ці­єнт ін­те­ле­кту ре­зуль­та­ти ма­ши­ни ви­яви­лись ви­щи­ми, аніж у се­ре­дньо­ста­ти­сти­чної лю­ди­ни. До­да­мо, що ра­ні­ше комп’ютер­ні про­гра­ми не мо­гли кон­ку­ру­ва­ти з люд­ським моз­ком у вер­баль­но­му ана­лі­зі, хоч і ін­де­ксу­ва­ли отри­ма­ні да­ні на­ба­га­то швид­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.