Най­тон­ші у сві­ті лам­по­чки ство­ре­но на осно­ві гра­фе­ну

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Над ство­ре­н­ням «ноу-хау» пра­цю­ва­ла ве­ли­ка між­на­ро­дна ко­ман­да ін­же­не­рів із Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­ту ( США), На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту Се­у­ла та Ко­рей­сько­го на­у­ко­во- до­слі­дно­го ін­сти­ту­ту стан­дар­тів і на­у­ки, по­ві­дом­ляє пор­тал « Нав­ко­ло нас » , по­си­ла­ю­чись на прес- ре­ліз Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­ту. Від­так, най­тон­ші ни­тки гра­фе­ну вче­ні при­крі­пи­ли до ме­та­ле­вих еле­ктро­дів і роз­мі­сти­ли отри­ма­ні сму­ги на крем­ні­є­вій під­клад­ці. Про­хо­дже­н­ня еле­ктри­чно­го стру­му по ни­тках ви­кли­ка­ло їх на­грі­ва­н­ня до 2500°C, що за­без­пе­чу­ва­ло яскра­ве сві­ті­н­ня. Зда­тність гра­фе­ну до­ся­га­ти та­ких ви­со­ких тем­пе­ра­тур і при цьо­му не пла­ви­ти ні під­клад­ку, ні ме­та­ле­ві еле­ктро­ди по­ясню­є­ться тим, що ма­те­рі­ал не від­во­дить те­пло від се­бе. Та­ким чи­ном, во­но кон­цен­тру­є­ться в са­мо­му цен­трі ни­ток і про­во­дить ви­клю­чно яскра­ве сві­тло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.