На борт лі­та­ка за­бо­ро­ни­ли бра­ти еле­ктрон­ні ци­гар­ки

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Між­на­ро­дна ор­га­ні­за­ція ци­віль­ної авіа­ції (ІКАО) за­бо­ро­ни­ла па­са­жи­рам і чле­нам екі­па­жів лі­та­ків зда­ва­ти еле­ктрон­ні си­га­ре­ти у ба­гаж. Як по­ві­дом­ля­є­ться в прес-ре­лі­зі ор­га­ні­за­ції, за­бо­ро­на сто­су­є­ться не ли­ше са­мих еле­ктрон­них си­га­рет, а й за­ря­дних при­стро­їв для них та «ін­ших пор­та­тив­них еле­ктрон­них при­стро­їв для па­лі­н­ня, які пра­цю­ю­чі від аку­му­ля­то­ра». При­ла­ди мо­жна про­во­зи­ти в ру­чній по­кла­жі, але за­бо­ро­ня­є­ться за­ря­джа­ти на бор­ту. «По­ві­дом­ля­ло­ся про де­кіль­ка ін­ци­ден­тів, в які на­грі­валь­ні еле­мен­ти еле­ктрон­них си­га­рет акти­ву­ва­ли­ся ви­пад­ко­во і при­зво­ди­ли до по­жеж у ба­га­жно­му від­сі­ку», — за­зна­чив го­ло­ва ра­ди ІКАО Олу­му­ї­ва Бер­нард Аліу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.